КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ

  • Л.С. Яструбецька Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: фінансова безпека суб'єктів підприємництва, оцінка рівня фінансової безпеки підприємств, матриця динамічної фінансової рівноваги, чистий грошовий потік підприємства в розрізі операційної, фінансової, інвестиційної діяльності, організаційна модель оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання

Анотація

В умовах пандемії COVID-19 суттєвих змін зазнали як світова економічна система, так і фінансова система кожної держави та ділової одиниці зокрема. Карантинні заходи сприяли ще більш стрімкому впровадженню інформаційних технологій у фінансові процеси, зумовивши виникнення оновленого формату функціонування суб'єктів підприємництва з одночасним поширенням і нових гібридних загроз їх фінансовій безпеці. У цьому контексті у статті обґрунтовано необхідність ефективного управління фінансовою безпекою суб'єктів підприємництва, ключовим етапом якого є оцінка рівня фінансової безпеки. Здійснено порівняльний аналіз різних наукових підходів до такої оцінки та запропоновано авторське бачення даного управлінського процесу. Зокрема, акцентовано на необхідності зважання під час оцінки фінансової безпеки не лише фінансові показники підприємства, а й на якісні параметри кожного зі складників фінансової безпеки. Окрім того, акцентовано на важливості врахування під час оцінки фінансової безпеки суб'єктів господарювання принципів системності, інтегрованості, доступності, конструктивності та стратегічного бачення. Формалізовано сукупність етапів та заходів оцінки фінансової безпеки підприємств у вигляді організаційної моделі, яка дасть змогу підвищити ефективність управління фінансовою безпекою ділових одиниць та зменшити трудові та часові затрати на його реалізацію.

Посилання

Ареф’єва О.В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1(91). С. 98–103.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2004. 784 с.

Єрмошенко М.М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія. Київ : Національна академія управління, 2010. 232 с.

Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12–19.

Кокнаєва М.О. Особливості формування методичного інструментарію дослідження фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств. Економiчний часопис-XXI. 2012. № 5–6. С. 53–55.

Мойсеєнко І.П., Демчишин М.Я. Економетричний аналіз стану економічної безпеки суб’єктів господарювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. Вип. 3. С. 251–263.

Крупка М.І., Яструбецька Л.С. Фінансова безпека суб’єктів господарювання : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 320 с.

Чаговець Л.О. Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія : у 2-х ч. / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. Ч. 1. С. 177–186.

Чаговець Л.О. Модель оцінки рівня фінансової складової економічної безпеки підприємства. Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова. Суми : УАБС НБУ, 2007. 246 с.

Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Індикатори оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Збірник наукових праць Луцького державного технічного університету. Серія «Облік і фінанси». 2007. Вип. 4(16). Ч. 2. С.73–80.

Arefyeva O.V. (2009) Ekonomichni osnovy formuvannya finansovoyi skladovoyi ekonomichnoyi bezpeky [Economic bases of formation of a financial component of economic safety] Aktualʹni problemy ekonomiky, 1(91) [in Ukrainian].

Blank I.A. (2004) Upravleniye finansovoy bezopasnost'yu predpriyatiya [Enterprise financial security management] Kyyiv : El'ga, Nika-Tsentr [in Russian].

Yermoshenko M.M., Horyacheva K.S. (2010) Finansova skladova ekonomichnoyi bezpeky: derzhava i pidpryyemstvo: monohrafiya [Financial component of economic security: state and enterprise] Kyyiv : Natsionalʹna akademiya upravlinnya [in Ukrainian].

Il'yashenko S.N. (2003) Sostavlyayushchiye ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya i podkhody k ikh otsenke [Components of the economic security of an enterprise and approaches to their assessment] Aktual'ní problemi yekonomíki, 3, 12–19 [in Russian].

Koknayeva M.O. (2012) Osoblyvosti formuvannya metodychnoho instrumentariyu doslidzhennya finansovo-ekonomichnoyi bezpeky torhovelʹnykh pidpryyemstv [Features of formation of methodical tools of research of financial and economic safety of the trade enterprises] Ekonomichnyy chasopys-XXI, 5–6, 53–55 [in Ukrainian].

Moyseyenko I.P., Demchyshyn M.YA. (2010) Ekonometrychnyy analiz stanu ekonomichnoyi bezpeky subʺyektiv hospodaryuvannya [Econometric analysis of the state of economic security of economic entities] Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya «Ekonomichna», Vyp. 3, 251–263 [in Ukrainian].

Finansova bezpeka subʺyektiv hospodaryuvannya (2018) [Financial security of business entities] Lʹviv : LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Chahovetsʹ L.O. (2008) Zastosuvannya aparatu nechitkoyi lohiky dlya otsinky rivnya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva. Suchasni ta perspektyvni metody i modeli upravlinnya v ekonomitsi [Application of fuzzy logic apparatus to assess the level of economic security of the enterprise. Modern and promising methods and models of management in the economy] Sumy : UABS NBU, CH. 1, 177–186 [in Ukrainian].

Chahovetsʹ L.O. (2007) Modelʹ otsinky rivnya finansovoyi skladovoyi ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva. Matematychni modeli ta informatsiyni tekhnolohiyi v suchasniy ekonomitsi [Model for assessing the level of the financial component of economic security of the enterprise. Mathematical models and information technologies in modern economy] Sumy : UABS NBU [in Ukrainian].

Yastrubetsʹka L.S., Pidkhomnyy O.M. (2007) Indykatory otsinky rivnya finansovoyi bezpeky subʺyektiv hospodaryuvannya [Indicators for assessing the level of financial security of economic entities] Zbirnyk naukovykh pratsʹ Lutsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya «Oblik i finansy», Vypusk 4 (16), 73–80 [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Яструбецька, Л. (2021). КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ. Підприємництво та інновації, (17), 75-82. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.15
Розділ
Гроші, фінанси і кредит