ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: санація, банкрутство, підприємство, збиток, прибуток, платоспроможність, фінансове оздоровлення

Анотація

У статті розглянуто динаміку кількості підприємств за їх розмірами та наведено чистий прибуток (збиток) від їхньої діяльності. Установлено, що значна кількість різних за розмірами підприємств щорічно зазнає збитків. Для уникнення даної тенденції підприємствам доцільно вчасно використовувати санаційні заходи, які здатні вивести підприємство з незадовільного фінансового стану, поліпшити його платоспроможність та прибутковість. Розглянуто трактування поняття «санація» вітчизняними та зарубіжними науковцями. Установлено, що залежно від характеру антикризових заходів підприємство може застосовувати у своїй діяльності захисну та наступальну тактики. Наведено характеристики зовнішньої та внутрішньої санації. Розглянуто основні види зовнішньої санації, джерела отримання грошових надходжень під час відновлення боргової платоспроможності підприємства та форми санації з урахуванням чинника фінансового забезпечення.

Посилання

Бланк І.О. Фінансовий менеджмент. Київ : Ніка-Центр; Ельга, 2002. 528 с.

Бухтіарова А.Г., Семенець В.П. Теоретичні підходи до трактування сутності поняття санації підприємства. Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : тези доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Суми, 23 листопада 2017 р. Суми, 2017. С. 68–72.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.03.2021).

Зеліско І.М. Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник. Київ, 2016. 355 с.

Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія. Львів : Магнолія-2006, 2008. 440 с.

Полінкевич О.М., Лещук В.П. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010.

с.

Blank I.O. (2002) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv: Nika-Tsentr; Elha. (in Ukrainian)

Bukhtiarova A.H., Semenets V.P. (2017) Teoretychni pidkhody do traktuvannia sutnosti poniattia sanatsii pidpryiemstva [Theoretically go to the interpretation of the day of the understanding of the sanitation of the enterprise]. Proceedings of the Problemy i perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoi systemy Ukrainy : tezy dopovidei II Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Ukraine, Sumy, November 23, 2017), Sumy, pp. 68–72.

State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 26 March 2021).

Zelisko I.M. (2016) Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpryiemstva [Management of the financial sanitation of the enterprise]. Kyiv. (in Ukrainian)

Karpun I.N. (2008) Antykryzovi zakhody na pidpryiemstvi: upravlinnia, stratehiia, tsili ta zavdannia [Anti-crisis enter on the enterprise: management, strategy, goals and operations]. Lviv: Mahnoliia-2006. (in Ukrainian)

Polinkevych O.M., Leshchuk V.P. (2010) Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv [Financial sanitation and bankruptcy of enterprises]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Гавриш, О., Пильнова, В., & Ващенко, О. (2021). ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (17), 66-71. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.13
Розділ
Гроші, фінанси і кредит