МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • У.Б. Бережницька Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0001-5354-8502
Ключові слова: підприємництво, бізнес, розвиток МСП, інститут, національна економіка

Анотація

Стаття присвячена визначення ролі та значення малого і середнього підприємництва (МСП) у національній економіці, зважаючи на актуальний стан розвитку даного сектора економічної системи України. При наявності обґрунтованих теорій щодо малої економіки, науковці і практики по різному трактують малий і середній бізнес, а окремі твердження частково або зовсім не отримують свого відображення на практиці. Використовуючи гіпотетично-дедуктивну методологію, методи аналізу та синтезу, логічного узагальнення, систематизації, порівняння, графічного відображення даних, сформовано авторське бачення щодо необхідності розгляду МСП в якості інституту розвитку національної економіки. Такий підхід дозволив, окрім підтвердження чи спростування висловлених гіпотез щодо МСП, комплексно оцінити стан розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, виділити найболючіші проблеми і вказати напрям їх вирішення.

Посилання

Berezhnytska U. Innovative Model of SME Development. Proceedings of the 2019 7th Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) : Series: Advances in Economics, Business and Management Research, Ivano-Frankivsk, October 24-25, 2019. p. 139–143. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919204.

Говорушко Т.А., Буняк В.Л., Говорушко С.С. Аналіз теоретичних підходів до трактування малого підприємництва і малого бізнесу як загальнонаукових суміжних понять. Економічні науки : Збірник наукових праць. Черкаси : ЧДТУ, 2011. №27. С. 10–14.

Світове дослідження цінностей 2020 в Україні / Акуленко Л. та ін. Київ : Український центр європейської політики, 2020. URL: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf.

Горюнов Д., Кравченко О., Вдовенко Ю., Денисюк Г. Огляд МСП в Україні 2018/2019. Фокус на європейській інтеграції. Офіс розвитку малого і середнього підприємництва (SMEDO), Офіс ефективного регулювання (BRDO), 2020.

Діяльність підприємств / Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Дрига С.Г. Межі можливостей створення інституту малого підприємництва в Україні. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал, 2012. №1-2(48-49). С. 121–129.

Дейч С.Б. Механізми державного регулювання взаємодії великих промислових підприємств з підприємствами малого і середнього бізнесу : автореф. дис. …канд. наук з держ. управління, Донецьк, 2007.

Презентація результатів Індексу настроїв малого бізнесу. 2020. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Indeks-nastroyiv-malogo-biznesu-2020.pdf.

Необхідно відокремити малий бізнес від великого. Голос України : газета ВРУ. Веб-сайт. URL: http://www.golos.com.ua/article/343447 (дата звернення 18.03.2021).

Lampadarios E. Critical Success Factors (CSFs) for Small Medium Enterprises (SMEs): An Empirical Study in the UK Chemical Distribution Industry. Post-Doctoral thesis, Leeds Beckett University. 2015.

Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. [3-тє вид.]. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2005. – 302 с.

STARBusinessChallennge. Веб-сайт. URL: sbc.regulation.gov.ua (дата звернення 09.04.2021).

Дія.Бізнес. Веб-сайт. URL: https://business.diia.gov.ua (дата звернення 09.04.2021).

Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / [В.В.Небрат, Н.А.Супрун та ін.] ; за ред. д.е.н. В.В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 556 c. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/314.pdf.

Berezhnytska U. (2019) Innovative Model of SME Development. Proceedings of the 2019 7th Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019): Series: Advances in Economics, Business and Management Research (Ivano-Frankivsk, October 24-25, 2019). Available at: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919204. pp. 139–143.

Hovorushko T. A., Buniak V. L., Hovorushko S. S. (2011) Analiz teoretychnykh pidkhodiv do traktuvannia maloho pidpryiemnytstva i maloho biznesu yak zahalnonaukovykh sumizhnykh poniat [Analysis of theoretical approaches to the interpretation of small entrepreneurship and small business as general scientific related concepts]. Economic Sciences: Collection of scientific works. Cherkasy, no. 27, pp. 10–14.

Svitove doslidzhennia tsinnostei 2020 v Ukraini (2020) [World Value Survey 2020 in Ukraine] / Akulenko L. et al. Kyiv : Ukrainian Centre of European policy. Available at: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf.

Goriunov D., Kravchenko O., Vdovenko Yu., Denyciuk G. (2020). Ohliad MSP V Ukraini 2018/2019 [SME Review in Ukraine 2018/2019]. Focus on European integration. Small and Medium Entrepreneurship Development Office (SMEDO), Better Regulation Delivery Office (BRDO).

State Statistic Service (2019) Diialnist pidpryiemstv [Activity of enterprises]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Dryha S. G. (2012). Mezhi mozhlyvostei stvorennia instytutu maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Limits of possibilities of creation of small business institute in Ukraine]. Small and medium business (law, state, economics), no. 1-2(48-49), pp. 121–129.

Deich S. B. (2007). Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia vzaiemodii velykykh promyslovykh pidpryiemstv z pidpryiemstvamy maloho i serednoho biznesu [Mechanisms of state regulation of integration of large industrial enterprises with enterprises of small and medium businesses]. Abstract of dissertation for the candidate of sciences of State management. Donetsk.

Prezentatsiia rezultativ indeksu nastroiv maloho biznesu (2020) [Presentation of results of Small Business Sentiment Index]. Available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Indeks-nastroyiv-malogo-biznesu-2020.pdf.

Neobkhidno vidokremyty malyi biznes vid velykogo (2021) [It is necessary to separate small business from big]. Voice of Ukraine. Website. Available at: http://www.golos.com.ua/article/343447 (accessed 18 March 2021).

Lampadarios E. (2015). Critical Success Factors (CSFs) for Small Medium Enterprises (SMEs): An Empirical Study in the UK Chemical Distribution Industry. Post-Doctoral thesis, Leeds Beckett University.

Varnalii Z. S. (2005). Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky [Small entrepreneurship: basics of theory and practice]. Kyiv: Znannia, 302 p. (in Ukrainian).

STARBusinessChallenge. Website. Available at: https://sbc.regulation.gov.ua (accessed 9 April 2021).

Diia.Biznes [Action.Business]. Website Available at: https://business.diia.gov.ua (accessed 9 April 2021).

Nebrat V. V. (ed.) (2019) Pidpryiemnytstvo v Ukraini: istoryko-instytutsiinyi analiz [Entrepreneurship in Ukraine: historical and institutional analysis] : monograph. Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of National Academy of Science of Ukraine, 556 p. Available at: http://ief.org.ua/docs/mg/314.pdf.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Бережницька, У. (2021). МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (17), 18-24. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.3
Розділ
Економіка та управління національним господарством