ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В ЄС

Ключові слова: система митного контролю, митні ризики, митне оформлення, загальна декларація прибуття, спільний транзит

Анотація

У статті проаналізовано систему митного контролю в ЄС, принципи та особливості митного оформлення та визначення рівня ризиків. Визначено основні тенденції розвитку та вдосконалення системи митного контролю в країнах ЄС, становлення загальної митної системи. Виокремлено основні цілі застосування системи управління митними ризиками. Митний контроль здійснюється в рамках загальної системи управління ризиками, що ґрунтується на обміні інформацією про ризики та результатах аналізу ризиків між митними органами і встановлює спільні критерії та стандарти ризиків. Наголошено, що одним з елементів системи митного контролю в ЄС є загальна декларація прибуття, яка була запроваджена і в Україні, що є важливим кроком до впровадження в Україні міжнародних стандартів митного контролю та майбутнього приєднання до процедури спільного транзиту.

Посилання

Кузняк Б.Я., Свічкарь В.А. Особливості митного регулювання в країнах Європейського Союзу. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6221 (дата звернення: 25.03.2021).

Регламент Європейського Парламенту і Р(ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 р. про встановлення Митного кодексу Союзу. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13?find=1&lang=ru&text=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#w2_3 (дата звернення: 25.03.2021).

Щербатюк Н.В. Організація митного контролю: європейський досвід. Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 387–391.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція). База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text (дата звернення: 25.03.2021).

Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua (дата звернення: 25.03.2021).

Закон України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-IX#Text (дата звернення: 25.03.2021).

Kuzniak B.Ia., Svichkar V.A. (2018). Osoblyvosti mytnoho rehuliuvannia v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Features of customs regulation in the European Union]. Efektyvna ekonomika. 4, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6221 (accessed 25 March 2021).

Rehlament yevropeiskoho parlamentu i rady (IeS) № 952/2013 vid 9 zhovtnia 2013 roku pro vstanovlennia Mytnoho kodeksu soiuzu. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13?find=1&lang=ru&text=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#w2_3 (accessed 25 March 2021).

Shcherbatiuk N. V. (2020). Orhanizatsiia mytnoho kontroliu: yevropeiskyi dosvid [Organization of customs control: European experience] Chasopys Kyivskoho universytetu prava .1. p.p. 387-391 [in Ukrainian].

Mizhnarodna konventsiia pro sproshchennia i harmonizatsiiu mytnykh protsedur (Kiotska konventsiia). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text (accessed 25 March 2021).

Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy. URL: https://customs.gov.ua (accessed 25 March 2021).

Zakon Ukrainy «Pro rezhym spilnoho tranzytu ta zaprovadzhennia natsionalnoi elektronnoi tranzytnoi systemy». Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-IX#Text (accessed 25 March 2021).

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Ковальова, М. (2021). ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В ЄС. Підприємництво та інновації, (17), 13-17. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.2
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини