АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ

  • Ю.О. Єрешко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-9161-8820
Ключові слова: сталий розвиток, ноосфера, людиноцентрична парадигма сталого розвитку, економічне зростання, економічні агенти

Анотація

Досліджено генезу наукової думки в розрізі підходів до формування парадигми сталого розвитку і визначено, що теорія ноосфери В. Вернадського задовольняє визначеним потребам і параметрам дослідження і дозволяє обґрунтувати людиноцентричну теоретико-методологічну модель сталого розвитку, оскільки, людська свідомість стає рушійною силою і головним фактором суспільного розвитку, що досягається підкоренням людиною природи і перетворенням її у своїх інтересах. Наголошено на нераціональності соціоцентричного трактування концепту сталого розвитку з точки зору неможливості його досягнення – світовий досвід господарювання неодноразово доводив неможливість і непрактичність «рівності» від соціальної до економічної. У дослідженні обґрунтовано аберації трактування і реалізації концепції сталого розвитку, а саме: політизація; гіпертрофування; гіперболізація; імітація; редукованість; реверсивна ефективність виявлення і систематизація яких, дозволить раціоналізувати формулювання теоретико-методологічної моделі сталого розвитку. Обґрунтована у дослідженні людиноцентрична актуалізована не лише з позиції додавання центрального системоутворюючого елемента, а і в розрізі агентної ретроспекції: окремих цілісних систем іншого порядку, що нададуть системі властивостей завершеності і комплексності.

Посилання

Яловий, Г. К., Ю. О. Єрешко. (2015). Методологія науково-технологічного розвитку в концепції постіндустріального суспільства. Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, 12, 71-82.

Earth Overshoot Day 1970-2020 https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/

WCED, S. W. S. (1987). World commission on environment and development. Our common future, 17(1), 1-91.

Grober, U. (2007). Deep roots-a conceptual history of'sustainable development'(Nachhaltigkeit).

Blewitt, J. (2018). Understanding sustainable development. Routledge. ISBN 9780415707824.

Evelyn, J. (1972). Sylvia, or a discourse of forest-trees, and the propagation of timber in his majesties dominions.

Світовий центр даних. Концепція сталого розвитку. http://wdc.org.ua/uk/node/356

Вернадский, В. (1944). Несколько слов о Ноосферe. "Успехи современной биологии" 18 (2), 113-120 http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/noos.html

BI DSS Group (06.12.19). Концепція Ноосфери та мережеві ергатичні організми, мережево-центричні системи і війни, Інтернет речей. https://dss-bi.blogspot.com/2019/05/blog-post_17.html

Turner, R. Kerry (1988). Sustainability, Resource Conservation and Pollution Control: An Overview. Sustainable Environmental Management. London: Belhaven Press.

Georgescu-Ruegen, N. (1971). The entropy law and the economic process (No. 04; HB171, G4.).

O'Riordan, T. (1988). The politics of sustainability.

Earth Charter Initiative. What is the Earth Charter? https://earthcharter.org/about-the-earth-charter/

UN.org Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Stosec (16.08.2020) Фрази дня. Джим Рон. https://stosec.com/jim-rohn-2/

Boehmer-Christiansen, S. (2002). The geo-politics of sustainable development: bureaucracies and politicians in search of the holy grail. Geoforum, 33(3), 351-365.

O'Connor, M. 2006. The 'four spheres' framework for sustainability. Ecological Complexity 3:285-292

Petruzzello, M. Plastic Disaster:you’re your bags and bottles polute the oceans. https://www.britannica.com/story/plastic-disaster-how-your-bags-bottles-and-body-wash-pollute-the-oceans

The Independent. Plastic bags were created to save the planet. https://www.independent.co.uk/climate-change/news/plastic-bags-pollution-paper-cotton-tote-bags-environment-a9159731.html

Yalovyj, G, & Yereshko, J. (2015). Methodology of scientific and technological development in the concept of post-industrial society. Ekonomichnyj visnyk Natsionalnogo tehnichnogo universytetu Ukrainy, (12), 71-82.

Earth Overshoot Day 1970-2020 https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/

WCED, S. W. S. (1987). World commission on environment and development. Our common future, 17(1), 1-91.

Grober, U. (2007). Deep roots-a conceptual history of'sustainable development'(Nachhaltigkeit).

Blewitt, J. (2018). Understanding sustainable development. Routledge. ISBN 9780415707824.

Evelyn, J. (1972). Sylvia, or a discourse of forest-trees, and the propagation of timber in his majesties dominions.

Svitovyj tsentr danyh. The concept of sustainable development. http://wdc.org.ua/uk/node/356

Vernadskyj, V. (1944). A few words about Noosphere. Uspiehi sovremennoj biologii, 18 (2), стр. 113-120 http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/noos.html

BI DSS Group (06.12.19). The concept of the Noosphere and the hemispheric organisms, the hemispheric systems and the Internet of things. https://dss-bi.blogspot.com/2019/05/blog-post_17.html

Turner, R. Kerry (1988). Sustainability, Resource Conservation and Pollution Control: An Overview. Sustainable Environmental Management. London: Belhaven Press.

Georgescu-Ruegen, N. (1971). The entropy law and the economic process (No. 04; HB171, G4.).

O'Riordan, T. (1988). The politics of sustainability.

Earth Charter Initiative. What is the Earth Charter? https://earthcharter.org/about-the-earth-charter/

UN.org Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Stosec (16.08.2020) Фрази дня. Джим Рон. https://stosec.com/jim-rohn-2/

Boehmer-Christiansen, S. (2002). The geo-politics of sustainable development: bureaucracies and politicians in search of the holy grail. Geoforum, 33(3), 351-365.

O'Connor, M. 2006. The 'four spheres' framework for sustainability. Ecological Complexity 3:285-292

Petruzzello, M. Plastic Disaster:you’re your bags and bottles polute the oceans. https://www.britannica.com/story/plastic-disaster-how-your-bags-bottles-and-body-wash-pollute-the-oceans

The Independent. Plastic bags were created to save the planet. https://www.independent.co.uk/climate-change/news/plastic-bags-pollution-paper-cotton-tote-bags-environment-a9159731.html

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Єрешко, Ю. (2021). АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ. Підприємництво та інновації, (17), 7-12. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.1
Розділ
Економічна теорія та історія економічної думки