СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: кредитні послуги, інформаційно-кредитний ринок, бюро кредитних історій, суб’єкти кредитного ринку, Національний банк України

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад та практичних рекомендацій стратегічного реформування ринку кредитних послуг України в умовах євроінтеграції. Досліджено сутність інформаційно-кредитного ринку, який відображає специфічні економічні відносини між власниками і користувачами інформаційних ресурсів і послуг, що опосередковують їх обмін, купівлю-продаж у рамках кредитної системи. Виявлено, що інформаційно-кредитний ринок України в умовах євроінтеграції розвивається шляхом універсалізації, тобто одні й ті ж самі учасники ринку пропонують усе більш різноманітні банківські продукти. Доведено, що відсутність єдиного органу ліцензування та управління, що діє за стандартними правилами, може призвести до підвищених витрат суб'єктів державного регулювання під час реформування ринку кредитних послуг в Україні.

Посилання

Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа : підручник. Київ : Знання, 2008. 564 с.

Вядрова Н.Г., Подорожна А.М., Якуценя Л.А. Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 2. № 21. С. 55–67.

Єдиний реєстр бюро кредитних історій. Нацкомфінпослуг : вебсайт. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Yedynyi-reiestr-biuro-kredytnykh-istorii.html.

Коваленко В.В. Регулювання та нагляд за кредитними установами. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво. 2018. № 4(108). С. 185–192.

Миськів Г.В. Проблема визначення об’єкту кредитного ринку. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2013. Вип. 2/1. С. 41–44.

Про організацію формування та обігу кредитних історій : Закон України від 23 червня 2005 р. № 2704-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. Ст. 421.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

Vovchak O. D. (2008) Kredyt i bankavska sprava [credit and banking]. Kyiv: Znannya. (in Ukrainian)

Viadrova N. G., Podorozhna A. M., Yakutsenya L. A. (2016) Suchasni modeli finansovogo supermarket v Ukrayini [Modern models of financial supermarket in Ukraine]. Collection of scientific works "Financial and credit activities: problems of theory and practice", vol. 2, no. 21, pp. 55−67.

Natzkomfinposlug. Yedynyy reyestr byuro kredytnuh istoriy [Unified register of credit bureaus]: Available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Yedynyi-reiestr-biuro-kredytnykh-istorii.html

Kovalenko V. V. (2018) Regulyuvannya ta naglyad za kredytnymy ustanovamy [Regulation and supervision of credit institutions]. State and regions. Series "Economics and Entrepreneurship, vol. 108, no. 4, pp. 185−192.

Myskiv G. V. (2013) Problema vyznachennya obyektu rynku [The problem of determining the object of the credit market]. Bulletin of Odessa National University. Series: Economics, vol. 2, no. 1, pp. 41−44.

Law of Ukraine on the organization of the formation and circulation of credit histories № 2704-IV. (2005 june 23). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 32, 421 (in Ukrainian)

Law of Ukraine on financial services and state regulation of financial services markets № 2664-III. (2001 july 12). Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Калита, О., & Сундук, Т. (2021). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Підприємництво та інновації, (16), 83-87. https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.14
Розділ
Гроші, фінанси і кредит