ПРОДУКТИВНІСТЬ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • Р.Ю. Овчарик Міжнародний університет фінансів
  • Г.Є. Верпека Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: аудит, комп’ютерні технології, прикладні комп'ютерні програми аудиту, продуктивність аудиторської перевірки

Анотація

Розглянуто організацію аудиторських перевірок в комп'ютерному середовищі. Узагальнено переваги і недоліки прикладних комп'ютерних програм з аудиту в практиці вітчизняних аудиторських фірм. На основі проведених досліджень проаналізовано вплив використання комп'ютерних прикладних програм на продуктивність аудиту. Встановлено, що ефективність аудиторських перевірок помітно зростає із застосуванням аудиторами спеціалізованих програмних продуктів. Доведено, що проведення аудиторської перевірки з використанням прикладних програм в порівнянні з традиційним методом проведення – помітно скорочується. Дослідження проведені в напрямі науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту "Міжнародний університет фінансів" "Облік, аналіз та контроль в економічних системах: концепції, стратегії" (№ ДР №0114U000539).

Посилання

Міжнародні стандарти аудиту [електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.apu.com.ua/msa/

Международные стандарты аудита (МСА) ISA. [електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-audita-msa-isa-ukrayins-ka-mova/

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості на супутніх послуг [Текст] / Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), 2010 – 352 с.

Виноградова М. О. Аудит [текст]: навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 654 с.

Немченко В.В., Редько О.Ю. (ред.) Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.

Mizhnarodni standarty audytu [elektronnyj resurs] / Rezhym dostupu: http://www.apu.com.ua/msa/

Mezhdunarodnыe standartы audyta (MSA) ISA. [elektronnyj resurs] / Rezhym dostupu: http://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-audita-msa-isa-ukrayins-ka-mova/

Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, ogljadu, inshogo nadannja vpevnenosti na suputnih poslug [Tekst] / Mizhnarodna federacija buhgalteriv (IFAC), 2010 – 352 s.

Vynogradova M. O. Audyt [tekst]: navch. posib. / M. O. Vynogradova, L. I. Zhydjejeva – K.: «Centr uchbovoi' literatury», 2014. – 654 s.

Nemchenko V.V., Red'ko O.Ju. (red.) Audyt. Osnovy derzhavnogo, nezalezhnogo profesijnogo ta vnutrishn'ogo audytu. Pidruchnyk. – K.: Centr uchbovoi' literatury, 2012. – 540 s.

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
Овчарик, Р., & Верпека, Г. (2015). ПРОДУКТИВНІСТЬ АУДИТУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Підприємництво та інновації, (1), 117-121. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/39
Розділ
Практика підприємництва та інновацій