ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В СТРУКТУРІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ

  • А.С. Марина ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» https://orcid.org/0000-0001-5634-9402
  • Ю.В. Волкова ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Ключові слова: фінанси домогосподарств, витрати домогосподарств, інвестиції, структура доходів і витрат домогосподарств, заощадження, інвестиційні ресурси

Анотація

Фінанси домогосподарств є значним джерелом фінансових ресурсів з огляду на можливість їх залучення до інвестування реального сектору економіки, зокрема промислового виробництва. Структура економіки країни свідчить про переважну роль промисловості у створенні внутрішнього валового продукту, водночас промислові підприємства відчувають суттєвий брак фінансових ресурсів для забезпечення стабільного та стійкого розвитку своєї господарської діяльності, безпеки фінансового стану. Це спонукає промислові підприємства до пошуку альтернативних джерел фінансування. Заощадження, які є частиною фінансів домогосподарств і не знаходять застосування на фінансовому ринку як кредитний капітал, цілком можна використовувати як інвестиційні ресурси промислових підприємств. У статті проведено дослідження структури та джерел формування доходів домогосподарств, а також основних напрямів витрачання коштів домогосподарствами України.

Посилання

Гуржий Т. Динаміка джерел і структури фінансових ресурсів домогосподарств. Інтелект ХХІ. 2018. № 4. С. 58–63.

Мінц О., Джамбаз Н. Механізми формування та використання фінансів домогосподарств в Україні. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. 2017. № 15. С. 226–231.

Юрій С., Кізима Т. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності. Фінанси України. 2008. № 8. С. 3–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_8_2 (дата звернення: 11.07.2020).

Рудницька О. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни. Економічний вісник університету. 2013. № 20/1. С. 173–178.

Нагайчук В. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в національну економіку. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 2 (12). URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6148/1/eui_2014_2_44(1).pdf (дата звернення: 17.07.2020).

Кулина Г. Роль фінансів домогосподарству розвитку страхування в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 3. С. 406–411.

Лондар С., Тимошенко О. Фінанси : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, 2009. 384 с.

National Financial Educators Counsil. URL: https://www.financialeducatorscouncil.org/personal-finance-definition (дата звернення: 18.07.2020).

Personal Finance. URL: https://www.investopedia.com/terms/p/personalfinance.asp (дата звернення 18.07.2020).

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2017 році : статистичний збірник. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_cdhd_zb.htm (дата звернення: 20.07.2020).

Таблиця структура сукупних ресурсів домогосподарств. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/str_res2010_u.htm (дата звернення: 20.07.2020).

Таблиця структура сукупних витрат домогосподарств. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/str_vut2010_u.htm (дата звернення: 20.07.2020).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.07.2020).

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 2019 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ibd/kindj/infin2019_u.htm (дата звернення: 20.07.2020).

Куди інвестувати в Україні у 2020 році? URL: https://new.minfin.com.ua/ua/kuda-investirovat-2020 (дата звернення: 20.07.2020).

Gurzhiy, T. (2014) Dynamika dzherel i struktury finansovykh resursiv domohospodarstv [Dynamics of sources and structure of financial resources of households]. Intelekt ХХI, no. 4, pp. 58–68.

Mints, O., Dzhambaz, N. (2017) Mekhanizmy formuvannia ta vykorystannia finansiv domohospodarstv v Ukraini. [Mechanisms of formation and use of household finances in Ukraine]. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, no. 15, pp. 226–231.

Yurii, S., Kizyma, T. (2008) Finansy domohospodarstv: teoretychni pidkhody do traktuvannia sutnosti [Household finance: theoretical approaches to the interpretation of the essence]. Finansy Ukrainy, no. 8, pp. 3–10. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_8_2 (accessed 25 July 2020).

Rudnytska, O. (2013) Ekonomichna pryroda ta rol finansiv domohospodarstv u finansovii systemi krainy [Economic essence and the role of household finances in the financial system of the country]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, no. 20/1, pp. 173–178.

Nahaichuk, V. (2014) Zaoshchadzhennia domohospodarstv yak dzherelo investytsii v natsionalnu ekonomiku [Household savings as a source of investment in the national economy]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, no. 2 (12). Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6148/1/eui_2014_2_44(1).pdf (accessed 17 July 2020).

Kulyna, H. (2016) Rol finansiv domohospodarstvu rozvytku strakhuvannia v Ukraini [The role of household finance in insurance development in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, no. 3, pp. 406–411.

Londar, S., Tymoshenko, O. (2009) Finansy [Finance]. Vinnytsia (in Ukrainian).

National Financial Educators Counsil. Available at: https://www.financialeducatorscouncil.org/personal-finance-definition (accessed 18 July 2020).

Personal Finance. Available at: https://www.investopedia.com/terms/p/personalfinance.asp (accessed 18 July 2020).

Socio-demographic characteristics of Ukrainian households in 2017. Statistical collection. Available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_cdhd_zb.htm (accessed 20 July 2020).

State Statistic Service of Ukraine. Table structure of total household resources. Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/str_res2010_u.htm (accessed 20 July 2020).

State Statistic Service of Ukraine. Table structure of total household expenditures. Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/str_vut2010_u.htm (accessed 20 July 2020).

State Statistic Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 17 July 2020).

State Statistic Service of Ukraine. Capital investments by sources of financing in 2019. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ibd/kindj/infin2019_u.htm (accessed 20 July 2020).

Where to invest in Ukraine in 2020? Available at: https://new.minfin.com.ua/ua/kuda-investirovat-2020 (accessed 20 July 2020).

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Марина, А. і Волкова, Ю. (2020) «ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В СТРУКТУРІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ», Підприємництво та інновації, (13), с. 104-110. doi: 10.37320/2415-3583/13.20.
Розділ
Гроші, фінанси і кредит