УКРАЇНА І МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД: ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ

  • М.В. Ливдар Національний університет « Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-1925-7781
  • Н.Б. Ярошевич Національний університет « Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-3836-067X
  • І.А. Антощук Національний університет « Львівська політехніка»
Ключові слова: МВФ, фінансовий стан, кредити МВФ, кредитна програма, Stand-by, програма розширеного фінансування, транш

Анотація

У статті проведений аналіз основних етапів співпраці України з Міжнародним валютним фондом, а також виявлено основні переваги та недоліки співробітництва сторін. Проаналізовано основні вектори кредитування та їхній вплив на економічний та фінансовий стан держави у той чи інший період часу. Охарактеризовано вісім етапів співпраці, кожен з яких має свої особливості та причини у кредитуванні. Виділено, що найбільша питома вага кредитів МВФ за весь час його співпраці з Україною була спрямована на поповнення резервів Національного банку. Приділено увагу впливу кредитування МВФ на економіку України. Проаналізовано динаміку запозичень та погашення боргів Україною. Розглянуто сучасний стан розвитку відносин України та МВФ, а також запропоновано рекомендації для покращення співпраці задля покращення діяльності держави у сфері економіки та фінансів.

Посилання

Примаченко І.В. Ефективність співробітництва МВФ і України. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць, К.: Київський університет 2002, Вип. 36. Ч. 2., С. 196–201.

Антоненко І. Співробітництво України з міжнародними фінансовокредитними організаціями – шлях до стабільності та розвитку в період кризи. веб. сайт URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2009_13/Antonenkо.pdf

(дата звернення: 27.07.2020).

Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу. Фінанси України. 2009. №9. С. 98–107.

Салтинський В.В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом. Фінанси України. 2009. №2. С. 60–65

Фурман І.В. Міжнародний валютний фонд у контексті співпраці з Україною: сучасний стан, ризики, перспективи / І.В. Фурман, А.О. Підгірняк, Я.С. Паламар. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». 2013. 11 с., № 4(81). С. 2.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. веб. сайт. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/mvf (дата звернення: 27.07.2020).

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. веб. сайт. URL:https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew043014a (дата звернення: 27.07.2020).

Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. веб. сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-goncharuk-ukrayina-ta-mvf-pogodili-novu-programu-pidtrimki (дата звернення: 27.07.2020).

Офіційний сайт Національного банку України. веб. сайт. URL: https://bank.gov.ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-03-12 (дата звернення: 27.07.2020).

Сайт про фінанси та інвестиції «МінФін». веб. сайт. URL: https://minfin.com.ua/ua/2019/02/06/36637373/ (дата звернення: 27.07.2020).

Prymachenko I.V.(2002). Efektyvnist spivrobitnytstva MVF i Ukrainy [Effective cooperation between the IMF and Ukraine. ] Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn : zb. nauk. prats, K.: Kyivskyi universytet , Vyp. 36. Ch. 2., pp. 196–201 (accessed 27July 2020).

Antonenko, I.(2009). Spivrobitnytstvo Ukrainy z mizhnarodnymy finansovokredytnymy orhanizatsiiamy – shliakh do stabilnosti ta rozvytku v period kryzy. [Cooperation of Ukraine with international financial and credit organizations – the way to stability and development during the crisis.] Available at: URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2009_13/Antonenkо.pdf

(accessed 27July 2020).

Kabanov V.H. (2008) Diialnist mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsii na vitchyznianomu rynku finansovoho kapitalu [Activities of international financial organizations in the domestic financial capital market]. Finansy Ukrainy, № 9. pp. 98–107. (accessed 27July 2020).

Saltynskyi V.V.(2009) Osoblyvosti orhanizatsii kredytuvannia natsionalnykh ekonomik Mizhnarodnym valiutnym fondom [Features of the organization of lending to national economies by the International Monetary Fund]. Finansy Ukrainy. № 2. pp. 60–65. (accessed 27July 2020).

Furman I.V., Pidhirniak A.O, Palamar Ya.S. ( 2013) Mizhnarodnyi valiutnyi fond u konteksti spivpratsi z Ukrainoiu: suchasnyi stan, ryzyky, perspektyvy [International Monetary Fund in the context of cooperation with Ukraine: current status, risks, prospects]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia «Ekonomichni nauky». 11 p., № 4(81). p. 2. (accessed 27July 2020).

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy.[ Official site of the Ministry of Finance of Ukraine]. website Available at: URL: https://www.mof.gov.ua/uk/mvf (accessed 27July 2020).

Ofitsiinyi sait Mizhnarodnoho valiutnoho fondu [ Official site of the International Monetary Fund.]. website Available at: URL: URL:https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew043014a (accessed 27July 2020).

Uriadovyi portal. Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy. [Government portal. The only web portal of the executive authorities of Ukraine]. website Available at: URL: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-goncharuk-ukrayina-ta-mvf-pogodili-novu-programu-pidtrimki (accessed 27July 2020).

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy.[ Official site of the National Bank of Ukraine]. website Available at: URL: https://bank.gov.ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-03-12 (accessed 27July 2020).

Sait pro finansy ta investytsii «MinFin». [ Site about finance and investments "Ministry of Finance"]. website Available at: URL: https://minfin.com.ua/ua/2019/02/06/36637373/ (accessed 27July 2020).

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Ливдар, М., Ярошевич, Н. і Антощук, І. (2020) «УКРАЇНА І МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД: ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ», Підприємництво та інновації, (13), с. 99-104. doi: 10.37320/2415-3583/13.19.
Розділ
Гроші, фінанси і кредит