ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ КРАЇНИ

Ключові слова: тіньова економіка, податки, податкові втрати, державний бюджет, податкова система

Анотація

Проблема тіньової економіки є глобальною для всього світу, але серед європейський країн Україна є серед лідерів, тому детінізація економіки країни має стати головним пріоритетом державної політики. Визначено фактори, які впливають на тінізацію економіки. Встановлено, що тіньова економіка країни тісно пов’язана із рівнем розвитку її податкової системи, можливостями уникнення оподаткування і, як наслідок, недоотриманням надходжень фінансових ресурсів до державного бюджету країни. Здійснено оцінку втрати бюджету через ухилення від податків. Розраховано податковий коефіцієнт та його складники. Визначено, що високий рівень тіньової економіки та суттєві обсяги податкових втрат внаслідок її функціонування призводять до зменшення фінансових можливостей держави та провокують бюджетний дефіцит, що є характерним для України. Запропоновано низку практичних заходів, спрямованих на зниження тіньового сектору економіки країни.

Посилання

Аналіз схем ухиляння від сплати податків: веб – сайт. URL.: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/gde-i-skolko-teryaet-byudjet-analiz-shem-ukloneniya-ot-nalogov$

Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін. Податкова система // Навчальний посібник. Рдеса: ВМВ, 2014. 344 с.

Давиденко Н.М. Вплив тіньової економіки на фінансовий потенціал регіонів. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09–10 квітня 2020 року). – Полтава: ПУЕТ, 2020. – 167 с.

Доходи. Офіційний моніторинговий портал «Ціна держави»: веб – сайт. URL: http://old.cost.ua/budget/revenue/

Заверуха М. До визначення суті тіньових економічних процесів. Ефективність державного управління. 2016. Вип. ½. Част. 2. Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_46/fail/ch2/11.pdf

Космарова Н.А. Тіньова економіка у країнах ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 113 (част. ІІ). – с. 57 – 61.

Мазур І. Детінізація економіки України: теорія та практика. К.:ВПЦ“Київський університет”. 2006. 239 с.

Філо М.М. Податкові втрати: теоретичний аспект. Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Серія «Економіка». 2003. № 17. С. 162–168.

Schneider F. Tax Losses due to Shadow Economy Activities in OECD Countries in 2017: website. URL: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2017/TaxLosses.Pdf

Analiz skhem ukhyljannja vid splaty podatkiv: veb – sajt. URL.: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/gde-i-skolko-teryaet-byudjet-analiz-shem-ukloneniya-ot-nalogov$

Baranova V.G., Dubovik O.Yu., Homutenko V.P. ta in. Podatkova Sistema // Navchl’nij posibnik. Odesa: VMV, 2014. 344 s.

Davydenko N.M. Vplyv tinjovoji ekonomiky na finansovyj potencial reghioniv. Problemy ta perspektyvy rozvytku finansovoji systemy v suchasnykh umovakh: zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji internet-konferenciji (m. Poltava, 09–10 kvitnja 2020 roku). Poltava: PUET, 2020. 167 s.

Dokhody. Oficijnyj monitorynghovyj portal «Cina derzhavy»: veb – sajt. URL: http://old.cost.ua/budget/revenue/

Zaveruha M. (2016). Do vyznachennja suti tinjovykh ekonomichnykh procesiv. Efektyvnistj derzhavnogho upravlinnja. Vyp. ½. Chast. 2. Rezhym dostupu: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_46/fail/ch2/11.pdf

Kosmarova N.A. (2013). Aktualjni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vyp. 113 (chast. II). – s. 57 – 61.

Mazur I. Detinizacija ekonomiky Ukrajiny: teorija ta praktyka. K.:VPC“Kyjivsjkyj universytet”. 239 s.

Filo M.M. (2013). Podatkovi vtraty: teoretychniy aspect. Naukovi zapysky Natsional’nogo universitetu “Ostroz’kaakademia”. Ekonomika. P.162 – 168.

Schneider F. Tax Losses due to Shadow Economy Activities in OECD Countries in 2017: website. URL: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2017/TaxLosses.Pdf

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Давиденко, Н., Жовніренко, О. і Оліфер, І. (2020) «ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ КРАЇНИ», Підприємництво та інновації, (13), с. 94-98. doi: 10.37320/2415-3583/13.18.
Розділ
Гроші, фінанси і кредит