ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

  • М.А. Наумова Донецький національний університет Василя Стуса http://orcid.org/0000-0002-1333-8022
  • Н.С. Гончарук Н.С. Філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»» https://orcid.org/0000-0003-2205-6198
Ключові слова: системно-динамічна модель, ринок праці, соціально-економічна нестабільність, зайнятість, доходи

Анотація

В умовах сучасної невизначеності та соціально-економічної нестабільності, кризової ситуації в економіці та державі, несприятливого впливу глобальних змін у світовій економіці, четвертої індустріальної революції та пандемії Covid-19 зростає актуальність постійного моніторингу та аналізу соціально-економічних умов життя населення України. Метою статті є статистичне дослідження поточного стану доходів населення України, аналіз динаміки його основних джерел, побудова системно-динамічної моделі, прогнозування зайнятості та доходів населення на її основі. У статті проаналізовано динаміку структури доходів населення. Проведено дослідження динаміки середньомісячної заробітної плати, визначено позитивну тенденцію її зростання останніми роками. Зроблено порівняльний аналіз коефіцієнта Джині України із сусідніми країнами. Представлено результати моделювання доходів населення та зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік, а саме показники чисельності зайнятого населення, доходів та рівня бідності населення. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки.

Посилання

Колот А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного мислення. Україна: аспекти праці. 2012. № 6. С. 3–9.

Юрчик Г., Самолюк Н. Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 3. С. 133–144.

Лаврук І., Тодорюк С., Кифяк В. Нерівність доходів населення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 40–44.

Притула Х., Пастернак О., Винар Н. Рівень диференціації умов життя та доходів населення як один з індикаторів сталого розвитку країни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 4 (132). С. 39–44. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20184(132)/sep20184(132)_039_PrytulaKh,PasternakO,VynarN.pdf (дата звернення: 27.07.2020).

Приданникова Ю. Статистичний аналіз динаміки і структури основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7359 (дата звернення: 12.08.2020).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.08.2020).

Інформаційне агентство «Уніан». URL: https://www.unian.ua/economics/finance/10889318-mvf-rozpoviv-pro-dohodi-v-riznih-krajinah-svitu-ukrajinci-mayzhe-v-chotiri-razi-vidstayut-vid-polyakiv.html (дата звернення: 12.08.2020).

Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=11ee7fbd-37c3-49f0-81e8-5c70a931a032&title=RivenTinovoiEkonomikiUkrainiZa9-Misiatsiv2017-Sklav33-VidVvp (дата звернення: 27.07.2020).

Офіційний сайт Мінфіну України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy (дата звернення: 27.07.2020).

The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2018&locations=UA-PL-HU-MD-RU-BY-SK&start=1985&view=chart (дата звернення: 12.08.2020).

Kolot A. (2012). Rozvytok nauky pro pratsiu i sotsialno-trudovi vidnosyny ta yii rol u pereformatyzatsii ta formuvanni suchasnoho ekonomichnoho myslenni [The labor and socio-labor relations science development and its role in reformatting and shaping of modern economic thinking]. Ukraina: aspekty pratsi, no. 6, pp. 3–9 (in Ukrainian).

Yurchyk H., Samoliuk N. (2016). Otsiniuvannia dyferentsiatsii dokhodiv naselennia Ukrainy z urakhuvanniam yikh tinovoi komponenty [Income differentiation of residents of Ukraine under conditions of shadow economy]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, no. 3, pp. 133–144 (in Ukrainian).

Lavruk I., Todoriuk S., Kyfiak V. (2019). Nerivnist dokhodiv naselennia v Ukraini [Income inequality in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 11, pp. 40–44 (in Ukrainian).

Prytula Kh., Pasternak O., Vynar N. (2018). Riven dyferentsiatsii umov zhyttia ta dokhodiv naselennia yak odyn z indykatoriv staloho rozvytku krainy [Differentiation level of living and income conditions of the population as one of the indicators of the country’s sustainable development]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, no. 4 (132), pp. 39–44. Available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20184(132)/sep20184(132)_039_PrytulaKh,PasternakO,VynarN.pdf (accessed 12 August 2020) (in Ukrainian).

Prydannykova Yu. (2019), “Statistical analysis of the dynamics and structure of the main indicators of the development of material welfare of a population”, Efektyvna ekonomika, [Online], no. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7359 (accessed 12 August 2020) (in Ukrainian).

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 12 August 2020).

Informatsiine ahenstvo “Unian”. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/10889318-mvf-rozpoviv-pro-dohodi-v-riznih-krajinah-svitu-ukrajinci-mayzhe-v-chotiri-razi-vidstayut-vid-polyakiv.html (accessed 12 August 2020).

Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine. Available at: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=11ee7fbd-37c3-49f0-81e8-5c70a931a032&title=RivenTinovoiEkonomikiUkrainiZa9-Misiatsiv2017-Sklav33-VidVvp (accessed 12 August 2020).

Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy (accessed 12 August 2020).

The World Bank. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2018&locations=UA-PL-HU-MD-RU-BY-SK&start=1985&view=chart (accessed 12 August 2020).

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Наумова, М. і Гончарук Н.С., Н. (2020) «ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ», Підприємництво та інновації, (13), с. 83-88. doi: 10.37320/2415-3583/13.16.
Розділ
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика