МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • В.М. Осипов Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-1657-9849
  • Л.А. Некрасова Л.А. Одеський національний політехнічний університет https://orcid.org/0000-0002-4305-7547
  • Г.П. Граматік Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0001-6153-5664
Ключові слова: територіально-виробниче утворення, сталий розвиток, регіон, реформа децентралізації, конкурентоспроможність

Анотація

У статті обґрунтовано методичний підхід до оцінювання сталого розвитку територіально-виробничих утворень у контексті реформи місцевого самоврядування. Підкреслено складність та неможливість використання складних систем оцінювання рівня сталого розвитку у зв’язку з неповним обсягом інформації в об’єднаних територіальних громадах, відсутністю взаємодії представників депутатського корпусу та виконавчої влади, бізнесу та науки. Визначено напрями впливу територіально-виробничих утворень на економіку об’єднаних територіальних громад. Запропоновано систему базових і зведених показників сталого розвитку територіально-виробничих утворень, наведено інтерпретацію результатів інтегральної оцінки сталого розвитку. Підкреслено необхідність подальшого дослідження економічних параметрів розвитку з урахуванням появи нових чинників впливу у змінюваних умовах економічного середовища.

Посилання

Некрасова Л.А. Децентралізація в Україні: тенденції, переваги та ризики впливу на розвиток виробничих підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4 (72). С. 127–135.

Децентралізація влади. URL: http://decentralization.gov.ua (дата звернення: 12.08.2020).

Захарченко В.І., Осипов В.М., Паларієв О.А. Кластерна форма територіально-виробничої організації : монографія. Рига : Baltija Publishing, 2019. 400 с.

Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 1 (15). С. 3–23.

Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 1. С. 85–89.

Патон Б.Е. Національна парадигма сталого розвитку України . Київ : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2012. 72 с.

Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла. Київ : НІСД, 2010. 288 с.

Nekrasova L.A. (2019) Detsentralizatsiya v Ukrayini: tendentsiyi, perevahy ta ryzyky vplyvu na rozvytok vyrobnychykh pidpryyemstv. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. [Decentralization in Ukraine: trends, benefits and risks of influencing the development of production enterprises]. Problems of system approach in economy. № 4 (72). P. 127–135.

Detsentralizatsiya vladi. [Decentralization of power]. URL: http://decentralization.gov.ua (accessed: 12.08.2020) (in Ukrainian).

Zakharchenko V.I., Osipov V.M., Palariev O.A. (2019) Klasterna forma terytorialʹno-vyrobnychoyi orhanizatsiyi: monohrafiya. Cluster form of territorial production organization: monograph. Riga: Baltija Publishing. 400 p.

Geets V.M. (2011) Naslidky demohrafichnykh vyklykiv dlya ekonomichnoho zrostannya v Ukrayini. [Consequences of demographic challenges for economic growth in Ukraine]. Demography and social economy. № 1 (15). P. 3–23.

Kvyatkovskaya L.A. (2013) Realizatsiya pryntsypiv kontseptsiyi staloho rozvytku v diyal;nosti pidpryyemstva. [Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise]. Bulletin of socio-economic research. № 1. P. 85–89.

Paton B.E. (2012) Natsionalʹna paradyhma staloho rozvytku Ukrayiny. [National paradigm of sustainable development of Ukraine for the general]. K.: State Institution “Institute of Economics of Nature Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, 72 p.

Vorotin V.E., Zhalilo J.A. (2010). Derzhavne upravlinnya rehionalʹnym rozvytkom Ukrayiny. [The state of regional development in Ukraine]. Kyiv: NISS.

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Осипов, В., Некрасова Л.А., Л., & Граматік, Г. (2020). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Підприємництво та інновації, (13), 74-78. https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.14
Розділ
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка