МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ АДЕКВАТНОСТІ ІДЕЙ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ

  • Є.І. Нагорний Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0003-0756-8398
  • С.М. Березова Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: ідея, товарна інновація, маркетингове тестування, ринкові перспективи, інструментальне забезпечення, відбір, оцінка

Анотація

У статті наведено інструментальне наповнення процедури маркетингового тестування для оцінки ринкової адекватності ідей товарних інновацій з метою відбору найперспективніших із них. У наукових працях широко представлені різні інструменти маркетингового тестування, більшість із яких застосовують формалізовані методи аналізу, але не завжди дають адекватну оцінку рівня перспективності. Тому бажаними є інструменти, що характеризуються більш точними результатами такої оцінки. Серед таких інструментів варто відзначити такі методи: контрольних питань, критеріїв фільтрації, оцінної шкали, розрахунку умовного показника якості ідеї, розрахунку рейтингу ідеї, оцінки імовірності ринкового успіху ідеї товару, доданої цінності, управління портфелем проектів тощо. Вибір конкретного методу є індивідуальним.

Посилання

Griffin A. PDMA Research on New Product Development Practices: Updating Trends and Benchmarking Best Practices. Journal of product innovation management. 1997. № 14. Р. 429-458. DOI: 10.1016/S0737-6782(97)00061-1

Длигач А. Проектное управление в маркетинге. Новый маркетинг. 2009. №5. С. 41-44.

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві. Київ : КОНДОР, 2006. 398 с.

Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика. Київ : КНЕУ, 2002. 266 с.

Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 800 с.

Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. Київ : Хімджест, 2008. 720 с.

Економіка та організація інноваційної діяльності / за ред. П. Перерви, С. Меховича, М. Погорєлова. Харків : НТУ «ХПІ», 2008. 1080 с.

Кашицына Т.Н. Экспертиза инновационных проектов. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2012. 58 с.

Griffin, A. (1997). PDMA Research on New Product Development Practices: Updating Trends and Benchmarking Best Practices. Journal of product innovation management, 14, 429-458. doi: https://doi.org/10.1016/S0737-6782(97)00061-1

Dligach, A. (2009). Proektnoe upravlenie v marketing [Project management in marketing]. Novyy marketing [New marketing], №5, 41-44. (in Russian).

Chukhray, N., Patora, R. (2006). Tovarna іnnovatsіyna polіtika: upravlіnnya іnnovatsіyami na pіdpriemstvі [Commodity Innovation Policy: Innovation Management at the Enterprise]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian).

Kardash, V.Ya., Pavlenko, I.A., Shafaliuk, O.K. (2002). Tovarna innovatsiina polityka [Commodity innovation policy]. Kyiv. (in Ukrainian).

Lambin, J.-J. (2005). Menedzhment, orientirovannyy na rynok [Market oriented management]. St. Petersburg: Peter. (in Russian).

Kotler, F., Keller, K.L., Pavlenko, A.F. (2008). Marketynghovyj menedzhment [Marketing management]. Kyiv: Khimdzhest. (in Ukrainian).

Pererva, P., Mekhovych, S., Pohorielov, M. (2008). Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti [Economics and organization of innovation activities]. Kharkiv: NTU «KhPI». (in Ukrainian).

Kashitsyna, T.N. (2012). Ekspertiza innovatsionnykh proektov [Expertise of innovative projects]. Vladimir: VlGU. (in Russian).

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Нагорний, Є., & Березова, С. (2020). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ АДЕКВАТНОСТІ ІДЕЙ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ. Підприємництво та інновації, (13), 49-53. https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.9
Розділ
Економіка та управління підприємствами