ОБЛІК ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ключові слова: інституціональна теорія бухгалтерського обліку, предмети та об’єкти обліку, тваринництво, облікові системи, місія бізнесу в аграрній сфері

Анотація

У статті розглянуто, що сьогодні, в умовах зменшення поголів’я худоби, саме положення інституціональної теорії бухгалтерського обліку мають бути обліково-інформаційним забезпеченням управління в галузі тваринництва. адже на рівні суб’єктів господарювання інформація бухгалтерського обліку є підставою для прийняття рішень в сфері управління так необхідної галузі народного господарства. Запропоновано авторське бачення саме того, що інституціональний вектор розвитку теорій бухгалтерського обліку змінили «правили гри» в забезпечені управління галузі тваринництва на користь сталого розвитку економіки. Врахування предметно-об’єктних розбудов обліку в тваринництві та зміна об’єктів бухгалтерського обліку під впливом усвідомлення місії бізнесу в еволюції соціально-економічного середовища сприяла підвищенню ефективності системи обліку до зміщення акцентів на сталий розвиток управління галузі та процвітанню аграрної сектора в цілому у забезпеченні продовольчої безпеки країни.

Посилання

Завадський Й.С. Менеджмент: Managament Т.1. Київ:Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу,1997. 543 с

Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2010. 440 с.

Метелиця В.М. Запровадження стандарту обліку земель сільськогосподарського призначення як інституту бухгалтерської професії. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 3. С. 27-33.

Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку / В.М. Жук та ін.; За ред. В.М. Жука. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015. 234 с.

Шевчук В.О. Активи як об’єкти обліку, контролю та аналізу: проблеми еколого-економічної ідентифікації та інтерпретації. Облік і фінанси. 2013. № 1 (59). С. 66–73.

Zamula I.V. (2010) Buhgalters'kij oblіk ekologіchnoї dіyal'nostі u zabezpechennі stіjkogo rozvitku ekonomіki [Environmental accounting in sustainable economic development]. ZHitomir: ZHDTU. (in Ukraine)

Zavads'kiy J.S. (1997) Menedzhment [Managament] Kyiv: Ukrains'ko-fіns'kiy іnstitut menedzhmentu і bіznesu. (in Ukraine)

Metelicya V.M. (2013) Zaprovadzhennya standartu oblіku zemel' sіl's'kogospodars'kogo priznachennya yak іnstitutu buhgalters'koї profesії. [Introducing the standard of accounting for agricultural land as an institution of accounting profession]. Buhgalters'kij oblіk і audit, no 3. pp. 27-33.

Zhuk V. M. and others (2015) Fіzіokratichna doktrina rozvitku buhgalters'kogo oblіku [Physiocratic doctrine of accounting development]. Kyiv: NNTs "Іnstitut agrarnoi ekonomіki" UAAN. (in Ukraine)

Shevchuk V. (2013) Aktivi yak ob'ekti obliku, kontrolyu ta analizu: problem ekologo-ekonomichnoi identifikacii ta interpretacii [Assets as objects of accounting, control and analysis: problems of ecological and economic identification and interpretation]. Oblіk і finansi, no 1 (59). pp. 66-73.

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Людвенко, Д. (2020). ОБЛІК ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Підприємництво та інновації, (11-2), 118-123. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.37
Розділ
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит