АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

  • С.І. Поперечний Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0003-0702-6281
  • О.С. Саламін Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0001-5388-3247
Ключові слова: державне регулювання сільського господарства, саморегулівні економічні системи, волатильність цін, регулювання цін, державна фінансова підтримка сільського господарства, фермерські господарства

Анотація

Метою статті є обґрунтування способів удосконалення державного регулювання сільського господарства України в умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів. Актуальність дослідження визначається несформованістю загальноприйнятих підходів до розроблення та здійснення державної регуляторної політики. Застосовувалися загальноприйняті методи досліджень. Монографічний метод використано для вивчення проблем розроблення регуляторної політики, статистичного аналізу – для дослідження волатильності цін на продукцію та їхнього впливу на обсяги її виробництва. Результати досліджень полягають у зіставленні різних способів державного регулювання сільського господарства. Обґрунтована доцільність сприяння державною регуляторною політикою формуванню саморегулівних економічних систем, у яких без прямого державного регулювання формувалися би прийнятні і стабільніші ціни. Практична значущість полягає у можливості використання запропонованих способів регулювання сільського господарства державними органами управління галуззю та суб’єктами господарювання.

Посилання

Бабенко А.Г., Бондаревська К.В. Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектора економіки. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 54–59.

Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93–98.

Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 19–30.

Онєгіна В.М., Шибаєва Н.В. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 17–23.

Россоха В.В., Шарапа О.М. Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств. Економіка АПК. 2016. № 10. С. 73–82.

Сільське господарство України: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 201 9. 235 с.

Фурман І.В., Пронько Л.М. Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 85–89.

Шибаєва Н.В., Квятко Т.М. Еволюція спільної аграрної політики ЄС. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 162. С. 306–315.

Шубравська О.В. Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів. Економіка АПК. 2014. № 7 С. 52–58.

Юрченко А.Д. Державне регулювання аграрної сфери США. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 92 – 96.

Bondarevska K. State regulation as a factor of sustainable economic development. MEST Journal. 2014. Vol. 2. №. 2. P. 23–31.

Perepeczko B. Agriculture in the contemporary social mirror. The central european journal of social sciences and humanities. 2005. № 3(128). P. 80–87.

Babenko A.G., Bondarevs'ka K.V. (2014). Shljahy vdoskonalennja derzhavnogo reguljuvannja agrarnogo sektora ekonomiky [Ways to improve state regulation of the agricultural sector of the economy]. Problemy ekonomiky – . Problems of economy. № 3, pp. 54–59 [in Ukrainian].

Galyc'kyj O.M., Livins'kyj A.I., Djachenko O.P. (2019). Organizacijno-ekonomichnyj mehanizm derzhavnogo reguljuvannja agrarnogo vyrobnyctva v Ukrai'ni [Organizational and economic mechanism of state regulation of agricultural production in Ukraine]. Investycii': praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience. № 3, pp. 93–98 [in Ukrainian].

Goncharuk I.V., Tomashuk I.V. (2018). Derzhavne reguljuvannja rozvytku resursnogo potencialu sil's'kyh terytorij: zagal'ni aspekty [State regulation of rural potential resource development: general aspects]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice. № 4, pp. 19 – 30 [in Ukrainian].

Onjegina V.M., Shybajeva N.V. (2016). Instytucijna osnova agrarnoi' polityky: ukrai'ns'ki realii' j dosvid SShA ta JeS [Institutional Basis for Agrarian Policy: Ukrainian Realities and US and EU Experience]. Ekonomika APK – Economy AIC. № 1, pp. 17 –23 [in Ukrainian].

Rossoha V.V., Sharapa O.M. (2016). Instytucijne zabezpechennja upravlinnja gospodars'koju dijal'nistju agrarnyh pidpryjemstv [Institutional support for managing the economic activity of agricultural enterprises]. Ekonomika APK – Economy AIC. № 10, pp. 73 – 82 [in Ukrainian].

Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny: statystychnyj zbirnyk [Agriculture of Ukraine]. Statistical compilation.(2019). Kyi'v, p. 235 [in Ukrainian].

Furman I.V., Pron'ko L.M. (2019). Formuvannja derzhavnoi' programy pidtrymky pidpryjemstv-agrovyrobnykiv Ukrai'ny z urahuvannjam svitovogo dosvidu [Formation of the state program of support of agricultural enterprises of Ukraine in the light of world experience]. Ekonomika APK – Economy AIC. № 11, pp. 85 – 89 [in Ukrainian].

Shybajeva N.V., Kvjatko T.M. (2015). Evoljucija spil'noi' agrarnoi' polityky JeS [Evolution of the EU common agricultural policy]. Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu sil's'kogo gospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of the Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Peter Vasylenko. Vol. 162, pp. 306–315 [in Ukrainian].

Shubravs'ka O.V. (2014). Agroprodovol'chyj rozvytok Ukrai'ny v konteksti global'nyh vyklykiv [Agri-food development of Ukraine in the context of global challenges]. Ekonomika APK – Economy AIC. № 7, pp. 52–58 [in Ukrainian].

Jurchenko A.D. (2016). Derzhavne reguljuvannja agrarnoi' sfery SShA [State regulation of the US agricultural sector]. Ekonomika APK – Economy AIC. № 1, pp. 92 – 96 [in Ukrainian].

Bondarevska K. (2014). State regulation as a factor of sustainable economic development. MEST Journal. Vol. 2. №. 2, pp. 23–31[in English].

Perepeczko B. (2005). Agriculture in the contemporary social mirror. The central european journal of social sciences and humanities. № 3(128), pp. 80–87 [in English].

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Поперечний, С., & Саламін, О. (2020). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (11-1), 107-112. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.16
Розділ
Економіка та управління національним господарством