НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РИНКОВОЇ АДАПТИВНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Ю.О. Гавриш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: поліграфія, видавництво, управління, комплексні послуги, ринкова адаптивність, Індустрія 4.0.

Анотація

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти управління ринковою адаптивністю видавничо-поліграфічних підприємств. Метою статті є розвиток наукових положень щодо забезпечення високого рівня ринкової адаптивності видавничо-поліграфічних підприємств. Інформаційну основу проведеного дослідження становили праці науковців та дані, отримані у процесі спостереження за діяльністю видавничо-поліграфічних підприємств України. Для дослідження застосовано методи наукової абстракції, конкретизації (для виявлення напрямів та чинників забезпечення ринкової адаптивності), систематизації, групування та узагальнення (для розроблення схеми зовнішнього мікросередовища видавничо-поліграфічного підприємства як інтегратора комплексних послуг). В процесі спостереження за діяльністю видавничо-поліграфічних підприємств України виявлено основні проблеми їх функціонування, на основі чого виявлено напрями підвищення ринкової адаптивності цих суб’єктів господарювання, такі як функціональний, техніко-технологічний, фінансовий, інформаційний та інтелектуальний. В межах кожного напряму виявлено основні завдання, які слід вирішити для досягнення вищого рівня ринкової адаптивності. Обґрунтовано наукові положень щодо посилення ринкової адаптивності видавничо-поліграфічних підприємств на основі інтелектуалізації послуг, що передбачає процедуру розроблення унікальної комерційної пропозиції з комплексного корпоративного рекламного забезпечення. Запропоновано схему зовнішнього мікросередовища видавничо-поліграфічного підприємства як інтегратора комплексних послуг, що може бути застосована для аналізу взаємозв’язків із контрагентами та виявлення вигід від співпраці підприємств із суб’єктами ринку. При цьому розроблення нової послуги корпоративного рекламного забезпечення передбачає те, що видавничо-поліграфічне підприємство стає інтегратором та співпрацює з багатьма іншими компаніями-підрядниками. Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення інструментарію забезпечення ринкової адаптивності видавничо-поліграфічних підприємств на засадах Індустрії 4.0.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 135 с

Отенко І., Олійник Т. Валідізація адаптивності процесів розвитку підприємства. Культура народов Причерноморья. Серия: Экономические науки. 2011. № 215. С. 96–99.

Ячменьова В., Османова З. Сутність понять «адаптація» та «адаптивність». Проблеми економіки та управління. 2010. № 684. С. 346–353.

Довгань Л., Мохонько Г. Діагностика стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища. Наукові записки Української академії друкарства. 2011. № 4. С. 78–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2011_4_12 (дата звернення: 05.11.2019).

Строкович Г. Адаптивність як основа довгострокового функціонування підприємства. Вчені записки ХГУ «НУА». Серія: Соціально-економічні та правові проблеми соціуму. 2013. Т. 19. С. 347–354.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World economic forum. 2016. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond (дата звернення: 01.11.2019).

Асоціація підприємств промислової автоматизації України. URL: https://appau.org.ua/en (дата звернення: 20.10.2019).

Microsoft Teams: Meet the hub for teamwork in Office 365 // Офіційний веб-сайт Microsoft. 2019. URL: https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software (дата звернення: 03.11.2019).

Trello способствует более тесному сотрудничеству и увеличению эффективности работы // Офіційний веб-сайт програмного продукту Trello. 2019. URL: https://trello.com (дата звернення: 03.11.2019).

Slack replaces email inside your company // Офіційний веб-сайт програмного продукту Slack. URL: https://slack.com/intl/en-ua (дата звернення: 03.11.2019).

Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management], Ekonomika, Moscow, Russian Federation.

Otenko, I. and Oliynyk, T. (2011), “Validation of adaptability of enterprise development processes”, Kultura narodov Prichernomorya, vol. 215, pp. 96–99.

Yachmeniova, V. M. and Osmanova, Z. O. (2010), “The essence of the concepts of «adaptation» and «adaptability”, Problems of Economics and Management, vol. 684, pp. 346–353.

Dovgan, L. and Mokhonko, G. (2010), “Diagnostics of strategic stability of enterprises of publishing and printing industry in the conditions of the volotile market environment”, Naukovi zapiski Ukrayinskoyi akademiyi drukarstva, vol. 4, pp. 78–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2011_4_12 (accessed: 5 November 2019).

Strokovich, G. (2013). “Adaptability as a basis of long-term functioning of the enterprise”, Research Bulletin of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, vol. 19, pp. 347–354.

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World economic forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond (accessed: 1 November 2019).

The official website of Association of Industrial Automation of Ukraine (2019), available at: https://appau.org.en/en (accessed: 20 October 2019).

The official web site of Microsoft (2019), “Microsoft Teams: Meet the hub for teamwork in Office 365”, available at: https://products.office.com/en/microsoft-teams/group-chat-software (accessed: 3 November 2019).

The official web site of Trello (2019), “Trello promotes closer collaboration and increased work efficiency”, available at: https://trello.com (accessed: 3 November 2019).

The official web site of Slack (2019), “Slack replaces email inside your company”, available at: https://slack.com/intl/en-ua (accessed: 3 November 2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Гавриш, Ю. (2019). НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РИНКОВОЇ АДАПТИВНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (8), 81-87. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.13
Розділ
Практика підприємництва та інновацій