ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ НА РОЗВИТОК ЕМЕРДЖЕНТНИХ ЕКОНОМІК (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЇ)

  • М.М. Заінчковська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О.О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: емерджентні країни, ТНК, транснаціональні корпорації, чеболі, Республіка Корея

Анотація

У статті розглянуто внесок транснаціональних компаній у розвиток емерджентних країн. Приділено увагу особливостям та відмінностям транснаціональних компаній, що розвивалися в емерджентних економіках. На прикладі Республіки Кореї показано, наскільки ТНК впливають на розвиток та спеціалізацію економіки країни походження. Акцентовано увагу на чинниках, завдяки яким Республіка Корея зараз має значний рівень економічного розвитку. Зазначено важливість та значимість таких факторів, як тип економіки Республіки Кореї та соціально-психологічні особливості місцевого населення. Проаналізовано динаміку економічного розвитку Республіки Кореї. Розглянуто «корейський» тип транснаціональних корпорацій, а саме чеболі. Висвітлено історичні та економічні передумови виникнення чеболів. Досліджено еволюцію розвитку чеболів, періоди росту та занепаду. Визначено та показано роль чеболів в «економічному диві» Республіки Кореї. У процесі дослідження розглянуто процес формування та розвитку, сферу діяльності та вплив на світову економіку найбільшої ТНК Республіки Кореї, а саме “Samsung”. Розглянуто зміну спеціалізації “Samsung” з 1938 року. Висвітлено основні етапи розвитку, оцінено сучасний стан зазначеної транснаціональної корпорації. Надано характеристику напрямів діяльності “Samsung”. Розглянуто, визначено фактори, завдяки яким “Samsung” стала успішною та диверсифікованою корпорацією. В результаті проведеного аналізу визначено головні причини стрімкого економічного зростання Республіки Кореї. Виявлено важливість окремих факторів в економічному зростанні Республіки Кореї. Досліджено специфіку емерджентних країн. Підсумовано головні особливості та відмінності емерджентних економік та компаній, що здійснюють виробничу діяльність на теренах таких країн.

Посилання

Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В. Соловйова. Черкаси : видавець Вовчок О.Ю., 2017. 324 с.

Рус-Полтавська А. Ключовий фактор у реалізації завдань емерджентної економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2016. Вип. 6. С. 10–14.

Яценко Г. Інноваційний розвиток країн емерджентного типу. Економіст. 2012. Вип. 8. С. 23–38.

Саліхова О., Бак Г. Стратегії азійських країн з розбудови національної промисловості через залучення технологій ТНК. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. Вип. 3. С. 30–40.

Саліхова О., Бак Г. Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України. Економіка і прогнозування. 2015. Вип. 1. С. 105–120.

Ефремов В., Владимирова И. Особенности транснационализации компаний Южной Кореи. Инновации и инвестиции. 2017. Вип. 2. С. 27–34.

IMF Staff Reports for the G-20 Mutual Assessment Process. International Monetary Fund. URL: http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/110411.pdf (дата звернення: 01.11.2019).

Investment and Technology Policies for Competitiveness: Review of Successful Country Experiences. United Nations Conference on Trade and Development. URL: https://unctad.org/en/Docs/iteipc20032_en.pdf (дата звернення: 05.11.2019).

Південна Корея: справжні причини грандіозного зростання. Vox Ukraine. URL: https://voxukraine.org/uk/pivdenna-koreya-spravzhni-prichini-grandioznogo-zrostannya (дата звернення: 11.11.2019).

Undata: the world of information. URL: http://data.un.org (дата звернення: 03.11.2019).

Офіційний сайт Samsung. URL: https://www.samsung.com/us/aboutsamsung/home (дата звернення: 08.11.2019).

Офіційний сайт Samsung Heavy Industries. URL: http://www.samsungshi.com/Eng/Company/info_overview.aspx (дата звернення: 13.11.2019).

Solovjov, V. (2017), Emerdzhentni metody dlia emerdzhentnoi ekonomiky [Emergent Methods for Emergent Economy]. Vovchok O.Yu, Cherkasy, Ukraine.

Rus-Poltavs’ka, A. (2016), “Kliuchovyj faktor u realizatsii zavdan’ emerdzhentnoi ekonomiky”, Derzhava ta rehiony, vol. 6, pp. 10–14.

Yatsenko, H. (2012), “Innovatsijnyj rozvytok krain emerdzhentnoho typu”. Ekonomist, vol. 8, pp. 23–38.

Salikhova, O. and Bak, H. (2014), “Stratehii azijs’kykh krain z rozbudovy natsional’noi promyslovosti cherez zaluchennia tekhnolohij TNK”, Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 3, pp. 30–40.

Salikhova, O. and Bak, H. (2015), “Rol’ inozemnykh tekhnolohij v investytsijno-innovatsijnoi modernizatsii ekonomiky: dosvid Respubliky Koreia, uroky dlia Ukrainy”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 105–120.

Efremov, V. and Vladymyrova, Y. (2017), “Osobennosty transnatsyonalyzatsyy kompanyj Yuzhnoj Korey. Ynnovatsyy y ynvestytsyy”, vol. 2, pp. 27–34.

The official site of International Monetary Fund (2019), “IMF Staff Reports for the G-20 Mutual Assessment Process”, available at: http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/110411.pdf (accessed: 1 November 2019).

The official site of United Nations Conference on Trade and Development (2019) “Investment and Technology Policies for Competitiveness: Review of Successful Country Experiences”, available at: https://unctad.org/en/Docs/iteipc20032_en.pdf (accessed: 5 November 2019).

Vox Ukraine (2019) “Pivdenna Koreya: spravzhni prychyny hrandioznoho zrostannya ”, available at: https://voxukraine.org/uk/pivdenna-koreya-spravzhni-prichini-grandioznogo-zrostannya (accessed: 11 November 2019).

The official site of United Nations (2019) “Undata the world of information”, available at: http://data.un.org (accessed: 13 November 2019).

The official site of Samsung (2019), available at: https://www.samsung.com/us/aboutsamsung/home (accessed: 12 November 2019).

The official site of Samsung Heavy Industries http://www.samsungshi.com/Eng/Company/info_overview.aspx (accessed: 15 November 2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Заінчковська, М., & Корогодова, О. (2019). ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ НА РОЗВИТОК ЕМЕРДЖЕНТНИХ ЕКОНОМІК (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЇ). Підприємництво та інновації, (8), 34-39. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.5
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження