ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

  • О.О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Т.Є. Моісеєнко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: бізнес-процеси, складні управлінські системи, циркулярна економіка, Індустрія 4.0, транснаціональні корпорації

Анотація

У статті досліджено проблематику світових соціально-економічних перетворень у період становлення Індустрії 4.0. Висвітлено основні тенденції в процесі транснаціоналізації сучасного бізнесу на засадах циркулярної економіки. Зазначено актуальність дослідження інноваційних структур транснаціонального типу підприємництва щодо переходу до циркулярного типу здійснення економічних процесів, що передбачає глобальний та регіональний ефект. Визначено цілі дослідження, якими є висвітлення процесу адаптації складних управлінських систем до вимог Індустрії 4.0; формування принципових змін діяльності ТНК на засадах циркулярної економіки; визначення принципів функціонування транснаціональних структур в умовах циркулярної економіки на засадах Індустрії 4.0; пропозиції регулювання процесів трансферу капіталів в умовах зміни виробничої парадигми. Висвітлено процес масового впровадження фізичних кіберсистем у фази суспільного виробництва. Наведено особливості циркулярної економіки, що полягають у трансформації виробничої та невиробничої сфер у єдиний простір. Зазначено, що проблемами, які виникають під час формування структури складних систем, є виокремлення структурних елементів (підрозділів) та встановлення взаємозв’язків між структурними елементами відповідно до умов функціонування, цілей та системи мотивації. Візуалізовано основні елементи системи та їхній взаємозв’язок в умовах впливу компонентів Індустрії 4.0. Перелічено вхідні та вихідні параметри функціонування системи управління транснаціональними структурами в контексті циркулярної економіки. Наведено основні проблеми економічного змісту, з якими стикаються транснаціональні корпорації у країнах, що розвиваються. Охарактеризовано процес перенесення аналітичних центрів у країни, що розвиваються, наслідком чого є інтернаціоналізація науково-дослідних заходів в умовах Індустрії 4.0. Наведено перелік структур транснаціонального типу підприємництва, які мають економічні інтереси у створенні бізнес-моделей циркулярного типу, що підкреслює їх прагнення до стійкості інноваційного розвитку. Має інтерес методика формування принципів функціонування структур транснаціонального типу підприємництва в умовах Індустрії 4.0 на засадах циркулярної економіки.

Посилання

Voitko S. Conception of Industry 4.0 in the Sustainable Grown of Ukraine. Creative Business for Smart and Sustainable Crowth. CreBUS, 2019.

Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. Харків : КСД, 2019. 416 с.

Kalmykova Yu., Sadagopan M., Rosado L. Circular economy: From review of theories and practices to development of implementation tools. Resources, Conservation and Recycling. 2018. Vol. 135. P. 190–201.

Війкман А., Сконберг К. Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Явні переможці в області робочих місць та клімату в економіці, заснованій на відновлюваній енергії та ресурсоефективності. Звіт про дослідження на вимогу Римського клубу за підтримки Фонду MAVA. Ukrainian association The Club of Rome. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf (дата звернення: 15.10.2019).

Biazzo S., Panizzolo R., de Crescenzo A.M. Lean Management and Product Innovation: A Critical Review. Understanding the Lean Enterprise. Measuring Operations Performance. Springer, Cham / A. Chiarini, P. Found, N. Rich (eds). 2016. Р. 237–260.

Hermann M., Pentek T., Otto B. Design Principles for Industry 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper. Technische Universität Dortmund. 2015. No. 1. 16 p.

Експорт товарів. Імпорт товарів / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.10.2019).

Войтко С., Гавриш О., Корогодова О., Моісеєнко Т. Транснаціональні корпорації : навчальний посібник. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 208 c.

Четвертая промышленная революция. Целевые ориентиры развития промышленных технологий и инноваций. Світовий економічний форум. URL: http://www.weforum.org (дата звернення: 21.10.2019).

Коаліція за екологічно відповідальний бізнес. The Global Development Research Center. URL: http://www.gdrc.org/sustbiz/ceres-principles.html (дата звернення: 01.10.2019).

Хартія ділових кіл за сталий розвиток Міжнародної торгової палати. International institute of sustainable development. URL: https://www.iisd.org/business/tools/principles_icc.aspx (дата звернення: 11.10.2019).

Wenk M.S. The European Union’s Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Springer. 2005. 217 p.

Серія стандартів 14000 Міжнародної організації зі стандартизації. International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html (дата звернення: 05.10.2019).

Voitko S. (2019), “Conception of Industry 4.0 in the Sustainable Grown of Ukraine”. Сreative Business for Smart and Sustainable Crowth, CreBUS.

Schwab К. (2019), “Chetverta promyslova revoliutsiia. Formuiuchy chetvertu promyslovu revoliutsiiu”. [The fourth industrial Revolution. Forming the fourth industrial Revolution]. FLC, Kharkiv, Ukraine.

Kalmykova Yu., Sadagopan M., Rosado L. (2018), “Circular economy: From review of theories and practices to development of implementation tools”. Resources, Conservation and Recycling, vol. 135, pp. 190–201.

The official site of the Ukrainian association The Club of Rome (2019), “Tsyrkuliarna ekonomika ta perevahy dlia suspil’stva. Yavni peremozhtsi v oblasti robochykh mists’ ta klimatu v ekonomitsi, zasnovanij na vidnovliuvanij enerhii ta resursoefektyvnosti. Zvit pro doslidzhennia na vymohu Ryms’koho klubu za pidtrymky Fondu MAVA”. [Circular Economics and benefits for society. Obvious winners in the field of workplace and climate in the economy, based on renewable energy and resource efficiency. Report on the study on demand of the Rome Club with the support of MAVA Foundation], available at: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf (аccessed: 15 October 2019).

Biazzo S., Panizzolo R., de Crescenzo A.M. (2016), “Lean Management and Product Innovation: A Critical Review”. Understanding the Lean Enterprise. Measuring Operations Performance. Springer, Cham, pp. 237–260.

Hermann M., Pentek T., Otto B. (2015), “Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review”. Working Paper. Technische Universität Dortmund, vol. 1, 16 p.

The official site of the State Statistics Service of Ukraine. (2019), “Export of goods. Import of goods”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (аccessed: 10 October 2019).

Voitko S., Gavrysh O., Korohodova О., Moiseienko Т. (2016), Transnatsional’ni korporatsii : navchal’nyj posibnyk [Transnational corporation : educ. tutorial]. NTUU “КPІ”, Kyiv, Ukraine.

The official site of the World Economic Forum. (2019), “The Fourth Industrial Revolution. Targets for industrial technology and innovation”, available at: http://www.weforum.org (аccessed: 21 October 2019).

The official site of the Global Development Research Center. (2019), “The Coalition for Environmentally Responsible Economies”, available at: http://www.gdrc.org/sustbiz/ceres-principles.html (аccessed: 1 October 2019).

The official site of the International institute of sustainable development. (2019), “The International Chamber of Commerce’s Business Charter for Sustainable Development”, available at: https://www.iisd.org/business/tools/principles_icc.aspx (аccessed: 11 October 2019).

Wenk M.S. (2005), “The European Union’s Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)”. Springer, 217 p.

The official site of the International Organization for Standardization. (2019), “The Standards Series 14000 of The International Organization for Standardization”, available at: https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html (аccessed: 5 October 2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Корогодова, О., & Моісеєнко, Т. (2019). ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. Підприємництво та інновації, (7), 85-91. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.14
Розділ
Практика підприємництва та інновацій