ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • А.Р. Дунська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Г.П. Жалдак Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, регіональна конкурентоспроможність, прикордонні регіони, транскордонна взаємодія, механізм розвитку транскордонної взаємодії

Анотація

У статті досліджено концептуальні засади транскордонного співробітництва як напряму євроінтеграційних процесів в Україні та вагомого чинника підвищення рівня регіональної конкурентоспроможності. Дослідження ґрунтується на концепціях конкурентоспроможності, макроекономічної стабільності, теоріях розвитку соціального капіталу та державно-приватного партнерства. Розглянуто сутність транскордонного співробітництва. Здійснено огляд основних механізмів, які дають змогу розвивати зовнішньоекономічні зв’язки у прикордонних регіонах України. Визначено, що забезпечення якісного оновлення економічної складової частини механізму регулювання співробітництва можна здійснювати шляхом підвищення ефективності реалізації функцій, які покладені на нього, а саме покращення фінансового забезпечення розвитку транскордонного співробітництва, заохочення суб’єктів господарської системи регіону до участі в його організаційних та економічних формах через розвиток зовнішньоекономічних зв’язків у прикордонних територіях України. Запропоновано механізм розвитку транскордонної взаємодії, який дасть змогу розвивати зовнішньоекономічні зв’язки у прикордонних регіонах України, підсилить синергетичний ефект від співпраці та допоможе у створенні нових форм транскордонної взаємодії. Поєднання державно-приватного партнерства з унікальними властивостями соціального капіталу дасть змогу отримати такі результати, як створення умов для залучення коштів з міжнародних фондів та донорських організацій у розвиток регіону; формування нової організаційно-інформаційної структури взаємодії органів влади, агентств регіонального/місцевого розвитку, неприбуткових організацій з приватним сектором; сприяння формування позитивного іміджу для залучення коштів міжнародних приватних інвесторів задля активізації транскордонного співробітництва.

Посилання

Артьомов І. Транскордонне співробітництво в Європейській стратегії інтеграції України. Ужгород : Ліра, 2009. 396 с.

Балабанов К. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір. Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2007.

Біла С., Романова В. Карпатський єврорегіон як чинник європейської інтеграції України. Стратегічні пріоритети. 2013. № 3. С. 78–88.

Будкін В. Основні характеристики та форми транскордонного економічного співробітництва. Економіка України. 2008. № 12. С. 52–63.

Brzozowska A. Zwiazki Blizniacze wspolpraca miedzynarodowa samorzadow lokalnych. Познань : Zwiazek Misto Polkich, 1998.

Галяс І. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва між українсько-польським прикордонним регіоном у межах єврорегіонів. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2012_20_33 (дата звернення: 26.12.2019).

Долішний М. Регіональна політика на межі XX – XXI століть: нові пріоритети. Київ : Наукова думка, 2006.

Дунська А., Жалдак Г. Соціальний капітал як ресурс для інноваційного розвитку підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3 (3). С. 95–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3%283%29__21 (дата звернення: 26.12.2019).

Formuszewicz R. Wspolpraca zagraniczna samorzadu lokalnego w Wielkopolce. Poznan : Instytut Zachodni, 2004. 254 s.

Герасимчук З., Корольчук Л. Прикордонна співпраця регіонів: методологія оцінки та шляхи активації. Луцьк : Надстир, 2009.

Луцишин П. Європейські інтеграційні процеси формування єдиного ринку. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004.

Мікула Н. Міжтериторічне та транскордонне співробітництво. Львів : ІРД НАН України, 2004.

Мікула Н., Толкованов В. Прикордонна співпраця. Київ : Крамар, 2011.

Рогозян Ю. Нормативне забезпечення міжрегіонального співробітництва. Економіка та право. 2015. № 3 (42). С. 70–76.

Стеченко Д. Розміщення продуктивних сил та краєзнавство. Київ : Вікарій, 2006.

Стрижкова А. Розвиток транскордонного співробітництва України в умовах нових геополітичних змін та підписання угоди між Україною та Європейським Союзом. Менеджер. 2015. № 1. С. 138–149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2015_1_24 (дата звернення: 26.12.2019).

Про транскордонне співробітництво : Закон України № 1861-IV / Верховна Рада України. 2012. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1861-1520 (дата звернення: 26.12.2019).

Економіка та зростання / Світовий банк. 2017. URL: http://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth (дата звернення: 26.12.2019).

Войтко С., Кокоруз М. Україна на європейській арені: двомірний аналіз на основі макроекономічних критеріїв. Східний журнал європейських досліджень. 2015. Т. 6. № 2. URL: http://ejes.uaic.ro/статті/EJES2015_0602_VOI.pdf (дата звернення: 26.12.2019).

Група Світового банку та Міжнародний банк реконструкції та розвитку // Doing Business 2018: Вимірювання регуляторної якості та ефективності. URL: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Документи/Щорічні звіти/англійська/DB16-Full-Report.pdf (дата звернення: 26.12.2019).

Глобальний звіт про конкурентоспроможність 2016–2017 // Всесвітній економічний форум. Женева. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/Звіт про глобальну конкурентоспроможність2016-2017_FINAL.pdf (дата звернення: 26.12.2019).

Єгорова О. Транскордонні промислові парки: зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні. Бюлетень Дніпропетровського університету. 2014. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdumov_2014_22_8(1)__1930 (дата звернення: 26.12.2019).

Жалдак Г. Становлення соціально-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств. Технологічний аудит та виробничі резерви. 2014. № 3 (3). С. 43–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2014_3.3_11 (дата звернення: 26.12.2019).

Сидорук Т. Десять років Східного партнерства: час для перегляду. Політичне життя. 2018. URL: http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/5937 (дата звернення: 26.12.2019).

Artomov I. (2009). Transkordonne spivrobitnycztvo v Yevropejs’kij strategiyi integraciyi Ukrayiny [Cross-Border Cooperation in the European Integration Strategy of Ukraine]. Uzhgorod : Lira (in Ukrainian).

Balabanov K. (2007) Problemy integraciyi Ukrayiny u svitovyj ekonomichnyj prostir [Problems of Ukraine’s Integration into the World Economic Space]. Doneczk : Veber (Doneczka filiya) (in Ukrainian).

Bila S., Romanova V. (2013) Karpatskyj yevroregion yak chynnyk yevropejskoyi integraciyi Ukrayiny [Carpathian Euroregion as a factor of European integration of Ukraine]. Strategichni priorytety, vol. 3, pp. 78–88.

Budkin V. (2008) Osnovni xarakterystyky ta formy transkordonnogo ekonomichnogo spivrobitnycztva [Essential characteristics and forms of cross-border economic cooperation]. Ekonomika Ukrayiny. 2008, vol. 12, pp. 52–63.

Brzozowska A. (1998) Zwiazki Blizniace wspolpraca miedzynarodowa samorzadow lokalnych. Poznan : Zwiazek Misto Polkich (in Polish).

Galyas I. (2012) Tendenciyi rozvytku transkordonnogo spivrobitnycztva mizh ukrayinsko-polskym prykordonnym regionom u mezhax yevroregioniv [Trends in the development of transborder cooperation between the Ukrainian-Polish border region within Euroregions]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2012_20_33 (accessed: 26.12.2019).

Dolishnyj M. (2006) Regional’na polity’ka na mezhi XX – XXI stolit: novi priorytety [Regional Policy at the Turn of the XX – XXI Centuries]. Kyiv : Naukova dumka (in Ukrainian).

Dunska A., Zhaldak G. (2014) Socialnyj kapital yak resurs dlya innovacijnogo rozvytku pidpryyemstv [Social capital as a resource for innovation development of enterprises]. Visnyk Xmelnyczkogo nacionalnogo universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3 (3), pp. 95–99. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3%283%29__21 (accessedЖ 26.12.2019).

Formuszewicz R. (2004) Wspolpraca zagraniczna samorzadu lokalnego w Wielkopolce. Poznan : Instytut Zachodni. (in Polish).

Gerasymchuk Z., Korol’chuk L. (2009) Prykordonna spivpracya regioniv: metodologiya ocinky ta shlyaxy aktyvaciyi [Cross-border cooperation of regions: methodology of evaluation and ways of activation]. Luczk: Nadstyr (in Ukrainian).

Lucyshyn P. (2004) Yevropejski integracijni procesy formuvannya yedynogo rynku [European Integration Processes for the Formation of a Single Market]. Luczk : Volyn. oblasna drukarnya, 2004 (in Ukrainian).

Mikula N. (2004) Mizhterytorichne ta transkordonne spivrobitnycztvo [Interterritorial and Transboundary Cooperation]. Lviv : IRD NAN Ukrayiny (in Ukrainian).

Mikula N., Tolkovanov V. (2011) Prykordonna spivpracya [Trans-border cooperation]. Kyiv : Kramar (in Ukrainian).

Rogozyan Yu. (2015) Normatyvne zabezpechennya mizhregionalnogo spivrobitnycztva [Normative provision of interregional cooperation]. Ekonomika ta pravo, vol. 3 (42), pp. 70–76.

Stechenko D. (2006) Rozmishhennya produktyvnyx syl ta krayeznavstvo [Placement of Productive Forces and Regional Studies]. Kyiv : Vikarij (in Ukrainian).

Stryzhkova A. (2015) Rozvytok transkordonnogo spivrobitnycztva Ukrayiny v umovax novyx geopolitychnyx zmin ta pidpy’sannya ugody mizh Ukrayinoyu ta Yevropejskym Soyuzom, Menedzher [Development of cross-border cooperation of Ukraine in the conditions of new geopolitical changes and signing of an agreement between Ukraine and the European Union], vol. 1, pp. 138–149. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2015_1_24 (accessed: 26.12.2019).

Verxovna Rada Ukrayiny (2012 r.), Zakon Ukrayiny “Pro transkordonne spivrobitnycztvo” № 1861-IV [The Law of Ukraine “On Transboundary Cooperation” № 1861-IV]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1861-1520 (accessed: 26.12.2019).

Svitovyj bank. Ekonomika ta zrostannya (2017) [World Bank. Economy & Growth]. Available at: http://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth (accessed: 26.12.2019).

Vojtko S., Kokoruz M. (2015) Ukrayina na yevropejskij areni: dvomirnyj analiz na osnovi makroekonomichnyx kryteriyiv [Ukraine in the European arena: a two-dimensional analysis based on macroeconomic criteria], Sxidnyj zhurnal yevropejskyx doslidzhen, t. 6, vol. 2. Available at: http://ejes.uaic.ro/statti/EJES2015_0602_VOI.pdf (accessed: 26.12.2019).

Grupa Svitovogo banku ta Mizhnarodnyj bank rekonstrukciyi ta rozvytku. Doing Business 2018: Vymiryuvannya regulyatornoyi yakosti ta efektyvnosti [World Bank Group and International Bank for Reconstruction and Development]. Available at: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Dokumenty’/Shhorichnizvity/anglijska/DB16-Full-Report.pdf (accessed: 26.12.2019).

Vsesvitnij ekonomichnyj forum. Globalnyj zvit pro konkurentospromozhnist 2016–2017 [World Bank Group and International Bank for Reconstruction and Development]. Zheneva, Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/Zvitproglobal’nukonkurentospromozhnist’2016-2017_FINAL.pdf (accessed: 26.12.2019).

Yegorova O. (2014) Transkordonni promyslovi parky: zarubizhnyj dosvid ta perspektyvy stvorennya v Ukrayini. Byuleten Dnipropetrovskogo universytetu. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdumov_2014_22_8(1)__1930 (accessed: 26.12.2019).

Zhaldak G. (2014) Stanovlennya socialno-ekonomichnogo mexanizmu innovacijnogo rozvytku promyslovyx pidpryyemstv [The formation of a socio-economic mechanism for the innovation development of industrial enterprises]. Texnologichnyj audyt ta rezervy vyrobnyztva, vol. 3 (3), pp. 43–46. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2014_3.3_11 (accessed: 26.12.2019).

Sydoruk T. (2018) Desyat rokiv Sxidnogo partnerstva: chas dlya pereglyadu. Politychne zhyttya [Ten years of the Eastern partnership: a time for review]. Politychne Zhyttia. Available at: http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/5937 (accessed: 26.12.2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Дунська, А., & Жалдак, Г. (2019). ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (7), 56-64. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.9
Розділ
Практика підприємництва та інновацій