МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • О.С. Харченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • К.С. Садовніченко Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: виробнича функція, моделювання, оптимізація, ефективність, операційний прибуток

Анотація

У статті запропоновано та реалізовано методичний підхід щодо моделювання ефективності виробничої діяльності підприємства. На основі використання багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу побудовано мультиплікативні моделі виробничої функції Кобба-Дугласа для аграрного підприємства, де результуючою ознакою взято чистий дохід від реалізації продукції, а факторними – залишкову вартість основних засобів як фактор капіталу, річний фонд оплати праці як трудовий фактор. На основі моделі виробничої функції побудовано цільову функцію, що надало можливість розв’язати задачу максимізації операційного прибутку у короткостроковому та довгостроковому періодах. За результатами оптимізації виробничою діяльності, також розроблено оптимальні плани розвитку обраного підприємства, а саме: оперативний та стратегічний. Крім того, визначена подальша можливість їх реалізації у господарській діяльності підприємств.

Посилання

Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 292 с.

Білошкурський, М. В. Методичні аспекти максимізації прибутку шляхом моделювання виробничої функції в системі антикризового управління підприємствами. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2008. Вип. ІІ. С. 143-151.

Воронін О. Методика визначення узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва. Економіст. 2007. Вип. №4 (246). С. 57-62.

Гончарук, А. Г. Моделювання комплексного показника економічної ефективності промисловості України. Економіка промисловості. 2005. Вип. № 4. С. 52-55.

Світлишин, І. І. Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 3(24). С. 438-445.

Cobb, C. W., Douglas P. H. Theory of Production. American Economic Review. Supplement. 1928. Vol. 18, No. 1. – P. 139-165.

Ястремський О. І. Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: підруч. Вид. 2-ге, перероб. і доп., з Модельно-комп’ютерним додатком на лазерному диску. Київ, 2007. 579 с.

Економетрія : навч. посіб. / Жлуктенко В. І. та ін., за ред. С. І. Наконечного. Київ, 2005. 552 с.

Andriichuk, V. H. (2005). Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [Efficiency of activity of agrarian enterprises: theory, methodology, analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Biloshkurskyi, M. V. (2008). “Methodical aspects of profit maximization by modeling the production function in the system of crisis management of enterprises”, Bulletin of Chernivtsi Trade and Economics Institute KNTEU, vol. 2, pp. 143-151.

Voronin, O. (2007). “Methodology for determining the general indicator of economic efficiency of production”, Economist, no. 4(246), pp. 57-62.

Honcharuk, A. H. (2005). “Modeling of a complex index of economic efficiency of Ukrainian industry”, Ekonomika promyslovosti, no. 4, pp. 52-55.

Svitlyshyn, I. I. (2012). “Theoretical and methodological aspects of evaluation of the efficiency of agricultural enterprises functioning”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 3(24), pp. 438-445.

Cobb, C. W. and Douglas, P. H. (1928). Theory of production, American Economic Review, vol. 18, no. 1, pp. 139-165.

Yastremskyi, O. I. and Hrytsenko, O. H. (2007). Osnovy mikroekonomiky [Fundamentals of microeconomics], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Харченко, О., & Садовніченко, К. (2018). МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (6), 153-159. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/160
Розділ
Практика підприємництва та інновацій