ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

  • О. Р. Кривицька Національний університет «Острозька академія»
Ключові слова: імітаційна модель, інвестиції, страхування життя, дохід населення

Анотація

У статті відзначено, що послуга страхування життя є одним із факторів, що сприятиме зняттю соціально-економічного напруження в суспільстві та виступає інструментом фінансового захисту. Побудовано імітаційну модель страхування життя із урахуванням різних факторів: зміни ставки доходності; рівня доходів населення; тривалості договору страхування життя; періодичності платежів та виплат; демографічних характеристик суспільства. Побудова імітаційної моделі здійснювалась на підставі актуарних розрахунків, які базуються на фінансових можливостях населення. Проведено середньострокове прогнозування рівня мінімальної заробітної плати, середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника, мінімального розміру існуючих пенсій методами простого та зваженого ковзного середнього, експоненціального та лінійного згладжування. Зазначено нерозуміння більшості громадян того факту, що вартість коштів неперервно змінюється в часі. На основі проведених розрахунків доведено, що чим раніше страхувальник укладе договір, тим менше фінансове навантаження він отримає в теперішньому часі.

Посилання

Грешилов А. Α., Стакун В. Α., Стакун А. А. Математические методы построения прогнозов. М.: Радио и связь, 1997, 112 с.

Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001, 367 с.

Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/t_nsotg/tabl_narod_2017.xlsx (дата звернення: 18.03.2018 р.).

Страхові ануїтети. URL : http://www.megos.org.ua/navczannia/strachuvannia.18.3.html (дата звернення: 16.03.2018 р.).

Марченко М. Застосування математичних методів в економіці. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2010_6_24.pdf (дата звернення: 18.03.2018 р.).

Бережна Л. В., Снитюк О. І. Економіко-математичні методи та моделі у фінансах: навчальний посібник. К.: Кондор, 2009. 302 с.

Вітлінський В. В., Терещенко Т. О., Савіна С. С. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізація: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2016. 303 с.

Hreshylov A. Α., Stakun V. Α., Stakun A. A., 1997 Matematycheskye metodы postroenyia prohnozov [Mathematical methods for forecasting]. M.: Radyo y sviaz, Moscow, Russia.

Shelobaev S. Y., 2001. Matematycheskye metodы y modely v эkonomyke, fynansakh, byznese [Mathematical methods and models in economics, finance, business]. M.: YuNYTY- DANA, Moscow, Russia.

Povna tablytsia smertnosti ta serednoi ochikuvanoi tryvalosti zhyttia po Ukraini [A complete mortality and average life expectancy report for Ukraine], 2018, available at: : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/t_nsotg/tabl_narod_2017.xlsx.

Strakhovi anuitety [Insurance annuities], 2018, available at: http://www.megos.org.ua/navczannia/strachuvannia.18.3.html.

Marchenko M., 2018. Zastosuvannia matematychnykh metodiv v ekonomitsi [Application of mathematical methods in economics], available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2010_6_24.pdf.

Berezhna L. V., Snytiuk O. I., 2009. Ekonomiko-matematychni metody ta modeli u finansakh: navchalnyi posibnyk [Economic and mathematical methods and models in finance]. K.: Kondor, Kiev, Ukraine.

Vitlinskyi V. V., Tereshchenko T. O., Savina S. S., 2016. Ekonomiko-matematychni metody ta modeli: optymizatsiia: navchalnyi posibnyk [Economic-mathematical methods and models: optimization]. K.: KNEU, Kiev, Ukraine.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Кривицька, О. Р. (2018). ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ. Підприємництво та інновації, (6), 137-145. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/157
Розділ
Практика підприємництва та інновацій