ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ УНІВЕРСИТЕТАМИ

  • Л. Г. Смоляр Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О.В. Кам’янська Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: альтернативна енергетика, інноваційний проект, управління проектом, біопаливо

Анотація

У статті висвітлюються сучасні підходи до формування моделі трансферу знань університетами. Вказано основні відмінності між створенням класичної моделі трансферу технологій та моделі трансферу знань, притаманної саме університетам. Зазначаються основні проблеми формування таких моделей українськими університетами та шляхи їх можливого вирішення. Проведено компаративний аналіз сучасних моделей трансферу знань провідних європейських університетів, зокрема Литви та Польщі, який дозволив виокремити їх ключові елементи і взаємозв’язки між ними, зокрема необхідність залучення промисловими підприємствами студентів-випускників у якості джерел нових знань, проведення спільних з бізнесом наукових досліджень, забезпечення ефективного ліцензування, створення наукових консорціумів. Наголошено на важливості долучення українських університетів до європейських програм та мереж поширення знань в сучасних умовах, зокрема розкрито перспективи участі у мережі EEN.

Посилання

Офіційний сайт Кембриджського університету. URL: https://www.cam.ac.uk/research/news/what-is-knowledge-transfer (дата звернення: 01.12.2018)

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 22.05.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2018).

Про державне регулювання у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. Дата оновлення: 09.12.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (дата звернення: 10.12.2018).

Мрихіна О.Б. Сутність та значення трансферу технологій в умовах стратегічного розвитку університетів. БІЗНЕСІНФОРМ. 2018. № 1. С. 128-139.

Мрихіна О. Б. Сучасні моделі трансферу технологій у системі «Університет-Влада-Бізнес». International Journal of Innovative Technologies in Economy. № 1(13) February. 2018. С. 141-145.

Чухрай Н.І., Лозинський А.О., Качмар-Кос Н.Я. Комерціалізація науково-дослідних робіт університету: основні проблеми та шляхи їх вирішення: практ, посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2012. 102 с.

Андрощук А. Університетські служби з передання технологій: моделі фінансування. Інтелектуальна власність: Науково-практичний журнал. 2010. №7. С. 46-51.

Шпак Н., Гнатюк М. Проблеми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах. Економічний аналіз. 2012. Випуск 10. Частина 2. С. 150-155

Фесенко О. М., Кіф'юк Є. С., Кавелін В., Погорецький П. П. Особливості комерціалізації науково-технічних об'єктів інтелектуальної власності в Україні. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. 2014. Вип. 1(2). С. 156-162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2014_1%282%29__27 (дата звернення: 11.12.2018).

Офіційний сайт Департаменту «UCD Innovation» Університетського коледжу Дубліна. URL: http://www.ucd.ie/innovation/ . (дата звернення: 26.11.2018)

Офіційний сайт Вільнюського університету. Дослідження. URL: https://www.vu.lt/en/research (дата звернення: 26.11.2018)

Офіційний сайт Лодзького політехнічного університету. Дослідження URL: https://www.p.lodz.pl/en/research-tul (дата звернення: 10.12.2018)

LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. SCIENCE, RESEARCH, INNOVATION. URL: https://www.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki/en_science_2019.03.pdf (дата звернення: 11.12.2018)

Офіційний сайт Гданського політехнічного університету. Дослідження. URL: https://pg.edu.pl/en/research-centres-and-laboratories (дата звернення: 11.12.2018)

Офіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: https://een.ec.europa.eu/about/about (дата звернення: 12.12.2018)

The official website of Cambridge University. Retrieved from https://www.cam.ac.uk/research/news/what-is-knowledge-transfer (Accessed 01.12.2018)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014). The Law of Ukraine On Higher Education: No. 1556-VII. Date updated: 05.22.2018. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 15.11.2018).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2006). The Law of Ukraine On state regulation in the sphere of technology transfer № 143-V. Date updated: 12.09.2015. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (Accessed 10.12.2018).

Mrykhina O. (2018). The Essence and Meaning of Technology Transfer in the Conditions of Strategic Development of Universities. BISNES INFORM. No. 1. pp. 128-139.

Mrykhina O. (2018). Modern models of technology transfer in the "University-State-Business" system. International Journal of Innovative Technologies in Economics. No. 1 (13) February. pp. 141-145.

Chukhrai N.I., Lozynsky A.O., Kachmar-Kos N.Y. (2012). Komercializaciya naukovo-doslidnih robit universitetu: osnovni problem ta shliahi yih vyrishennia [Commercialization of research works of the University: the main problems and ways of their solution]: the practice, the manual. Lviv: Lvivska Polytechnica, Ukraine.

Androschuk A. (2010). University Services for Technology Review: Financing Models. Intelektualna vlasnist : Naukovo-Praktychnyy Zhurnal. pp. 46-51.

Shpak N., Hnatyuk M. (2012). Commercialization of intellectual property as the problem of self-repayment in higher education institutions. Economichnyy analis. Issue 10. Part 2. pp. 150-155

Fesenko O.V. M., Kifyuk E. S., V. Cavelin, P. Pohoretskyy (2014). Features of Commercialization of Scientific and Technical Intellectual Property in Ukraine. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. Issue 1 (2). pp. 156-162. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2014_1%282%29__27 (Accessed 11.12.2018).

The official website of the UCD Innovation Department at the University College Dublin. Retrieved from: http://www.ucd.ie/innovation/. (Accessed 11.26.2018)

The official website of the Vilnius University. Research. Retrieved from https://www.vu.lt/en/research (Accessed 26.11.2013)

The official site of Lodz University of Technology. Research Retrieved from https://www.p.lodz.pl/en/research-tul (Accessed 10.12.2018)

Lodz University of Technology. Science, research, innovation. Retrieved from https://www.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki/en_science_2019.03.pdf (Accessed 11.12.2018)

The official website of the Gdansk University of Technology. Research. Retrieved from https://pg.edu.pl/en/research-centres-and-laboratories (Accessed 12.11.2018)

The official website of the European Enterprise Network. Retrieved from https://een.ec.europa.eu/about/about (Accessed 12.12.2018)

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Смоляр, Л. Г., & Кам’янська, О. (2018). ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ УНІВЕРСИТЕТАМИ. Підприємництво та інновації, (6), 85-93. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/150
Розділ
Практика підприємництва та інновацій