ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • А. В. Гречко Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: децентралізація, фіскальна децентралізація, фіскальний федералізм, делегування повноважень, фінансовий потенціал регіонів

Анотація

У статті досліджується фіскальна децентралізація як детермінанта регіонального розвитку. Встановлено, що еволюційна необхідність застосування децентралізації виявляється у можливості вирішення двох ключових напрямків, які є визначальними для подальшого розвитку держави: економічний – організація ефективного перерозподілу владних повноважень між органами центрального, місцевого та регіонального рівня, забезпечення достатнього матеріального забезпечення реалізації даних повноважень; політичний – надання певного рівня автономності регіональним структурам, достатнього для вирішення проблем місцевого значення у рамках єдиної унітарної держави. З’ясовано, що фіскальна децентралізація передбачає організацію процесу делегування певних бюджетних та податкових функцій держави, втілених у джерелах формування фінансових ресурсів держави та цільових напрямках їх витрачання на нижчі адміністративні рівні управління. Доведено, що основним напрямом, у якому реалізується децентралізація, є бюджетна політика держави, що передбачає докорінну зміну принципів організації бюджетного процесу та ключових підходів до його організації. Виокремлено, що фіскальний федералізм, покликаний забезпечити нарощення ефективності роботи об’єктів державного управління за рахунок просторових переваг. В результаті проведеного дослідження було оцінено основні впливи процесів бюджетно-податкової децентралізації на рівень фіскальної спроможності регіонів. Обґрунтовано, що процеси децентралізації є невід’ємною складовою економічного розвитку прогресивних держав із ринковою економікою, адже забезпечують оптимізацію розподілу бюджетних ресурсів та політичної відповідальності між загальнодержавними та локальними органами управління, відповідно до специфіки суспільних потреб того чи іншого адміністративного рівня управління. Доведено, що процеси децентралізації справляють позитивний вплив на стан фіскальної спроможності регіону за умови комплексного підходу до їх реалізації.

Посилання

Асадуллина А. В., Асылгужин И. М., Трухов А. И. Конкурентный бюджетный федерализм и его роль в экономическом развитии страны. Финансы и кредит. 2015. №13. С. 44-53.

Гудзинська Л. Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору. Вісник Київського національного університету iм. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2013. №149. С. 30-32.

Демиденко Л. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2012. № 132. С. 36-38.

Нехайчук Ю. С., Нехайчук Д. В. О проблемах бюджетного регулирования социально экономического развития. РИО МЦИИ «Омега сайнс». 2015. С. 21-24.

Підприємництво та проблеми сталого розвитку економіки України: монографія / за заг. ред. П.В. Круша. К.: НТУУ «КПІ», 2008. 397 с.

Роман В. Ф. Особливост ідецентралізації та деконцентрації влади: теоретичний аспект. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 38. С. 92-98.

Савчук Н. Фіскальний федералізм та перспективи його адаптації до українських реалій. Світ фінансів. 2014. №1– С. 78-88.

Тульчинська С. О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України : монографія. Херсон : Ви-во «ПП Вишемирський В.С.», 2014. 210 с.

Asadullina, A.V., Asylguzhin, I.M. and Truhov, A.I. (2015), “Competitive fiscal federalism and its role in the economic development of the country”, Finansy i kredit, vol. 13, pp. 44-53.

Hudzyns'ka, L. (2013), “Priorities of Fiscal Preferences: Assessment of the Choice Strategy”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka, vol. 149, pp. 30-32.

Demydenko, L. (2012), “Fiscal incentives to promote innovation in the context of European integration”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 132, pp. 36-38.

Nehajchuk, Ju.S. and Nehajchuk, D.V. (2015), “On the problems of budgetary regulation of social and economic development”, RIO MCII “Omega sajns”, pp. 21-24.

Krush, P.V. ta in. (2008), Pidpryiemnytstvo ta problemy staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Entrepreneurship and problems of sustainable development of the economy of Ukraine], NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine.

Roman, V.F. (2014),“Peculiarities of decentralization and deconcentration of power: theoretical aspect”, Efektyvnist’ derzhavnogo upravlinnia, vol. 38, pp. 92-98.

Savchuk, N. (2014), “Federal federalism and perspective adaptaci to Ukrainian realities”, Svit finansiv, vol. 1, pp. 78-88.

Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsijnoi systemy rehioniv Ukrainy [Prospects and domains of the development of the intellectual-innovative system of the regions of Ukraine], PP “Vishemirsky”, Kherson, Ukraine [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Гречко, А. В. (2018). ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (6), 53-57. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/146
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження