ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

  • О.С. Щербіна Донецький національній університет імені Василя Стуса
  • А.А. А.А. Донецький національній університет імені Василя Стуса
Ключові слова: оптимізація, планування, рекламні комунікації, рекламний бюджет, медіапланування, підприємство

Анотація

В статті досліджено основні проблеми, які виникають у процесі оптимізації планування рекламних комунікацій підприємства. Мета даної статті полягає в аналізі й обґрунтуванні існуючих підходів до оптимізації медіапланування підприємства. Дане дослідження було проведено такими методами, як аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення. Досліджено підходи, що дозволяють оптимально розподілити рекламний бюджет між різними ЗМІ під час рекламної кампанії підприємства. Визначено переваги та недоліки всіх представлених методологічних підходів. Проаналізовано причини розбіжностей у пропонованих вітчизняними вченими методичних підходах до оптимізації медіапланування підприємств, а також визначено потребу у подальшому вдосконаленні цих підходів задля підвищення ефективності процесу рекламних комунікацій. Результати аналізу кожного з методів можуть бути задіяні на підприємствах, які ставлять перед собою завдання оптимально використати кошти рекламного бюджету під час медіапланування та проведення рекламних кампаній.

Посилання

Райс Эл, Траут Дж. Маркетинговые войны / пер. с англ. С. Жильцов. Санкт- Петербург: Питер Принт, 2004. 254 с.

Дынчев С. В., Черевко В.Б. Моделирование процессов синтеза эффективной рекламной кампании коммерческой фирмы. Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ, 2002. №5. С. 302-313.

Дем’яненко В.В., Потапенко С.П. Оптимізація розподілу бюджету рекламної кампанії для поширення рекламних повідомлень. Маркетинг в Україні, 2003. № 3. С. 10-12.

Раєвнєва Е.В. Тонєва Е.В. Модель ефективного розподілу обсягу асигнувань на рекламу. Маркетинг в Україні, 2004. № 3. С. 24-26.

Воробйова Н.П. Оптимізація витрат на пряму рекламу підприємствами готельно-ресторанної сфери. Економіка і менеджмент культури, 2014. № 1. С. 72-77.

Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика: монографія / І.Г. Абрамова та ін.; ред. В.М. Манакін. Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2016. 331 c.

Глущенко Т.С., Добрянська В.В. Тенденції та перспективи розвитку рекламно-комунікаційного ринку України. Бізнес Інформ, 2015. № 4. С. 327-332.

Крепак А. Телевізійна реклама: зважені рейтинги у медіаплануванні. Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, 2017. № 1. С. 62-72.

Rice, El, & Trout, J., (2004). Marketingovyye voyny [Marketing wars]. (S. Zhiltsov, Trans). Saint Petersburg: Piter Print, 254.

Dynchev, S.V., & Cherevko, V.B., (2002). Modelirovaniye protsessov sinteza effektivnoy reklamnoy kampanii kommercheskoy firmy [Modeling the synthesis of effective advertising campaign of a commercial firm]. Management Models in a Market Economy (Vol. 5), (pp. 302-313). Donetsk: DonNU.

Dem'yanenko, & V.V., Potapenko, S.P., (2003). Optymizatsiya rozpodilu byudzhetu reklamnoyi kampaniyi dlya poshyrennya reklamnykh povidomlenʹ [Optimize the distribution of your advertising campaign budget for distribution of promotional messages]. Marketing in Ukraine, 3, 24-26.

Raevneva, E.V., & Toneva, E.V., (2004). Modelʹ efektyvnoho rozpodilu obsyahu asyhnuvanʹ na reklamu [The model of effective distribution of the amount of allocations for advertising]. Marketing in Ukraine, 3, 24-26.

Vorobyova N.P., (2014). Optymizatsiya vytrat na pryamu reklamu pidpryyemstvamy hotel'no-restorannoyi sfery [Optimization of expenses for direct advertising by enterprises in the hotel and restaurant industry]. Economics and Culture Management, 1, 72-77.

Prykladni sotsial'no-komunikatsiyni tekhnolohiyi: teoriya ta praktyka [Applied social communication technologies: theory and practice]: monograph / I.H. Abramova ta in.; red. V.M. Manakin, (2016). Zaporozhye: Zaporizhzhya National University, 331.

Hlushchenko T.S., Dobryans'ka V.V., (2015). Tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku reklamno-komunikatsiynoho rynku Ukrayiny [Trends and prospects for the development of advertising and communication market of Ukraine]. Business Inform, 4, 327-332.

Krepak A., (2017). Televiziyna reklama: zvazheni reytynhy u mediaplanuvanni [Television advertising: weighted ratings in media planning]. Herald of the Kiev National University of Trade and Economics, 1, 62-72.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Щербіна, О., & А.А., А. (2018). ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (6), 48-52. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/145
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження