ГРАНТИ ДЛЯ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЇЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС

Ключові слова: гранти для бізнесу, грантова підтримка переробної галузі, гранти для переробних підприємств, гранти для переробних МСП, гранти для агропідприємництва, гранти USAID, Програма АГРО

Анотація

У статті розглянуто основні грантові програми для розвитку переробної галузі України, зокрема: інструменти міжнародної технічної допомоги Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), грантові можливості урядової Програми «єРобота» та гранти Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Окреслено основні можливості програми: оновлення матеріально-технічної бази, придбання обладнання, апаратного забезпечення, впровадження інноваційних рішень, інструментів та бізнес-моделей, встановлення робототехніки та запровадження автоматизації процесів, застосування штучного інтелекту та передових технологій обробки даних тощо. Продемонстровано, що грантова допомога для переробних підприємств можлива як у грошовій, так і в натуральній формі. Розглянуто перспективи залучення грантової безповоротної допомоги для зміцнення малого та середнього підприємництва переробної галузі. Продемонстровано специфіку та пріоритети грантових програм у процесах підтримки переробної галузі. Розглянуто грантові можливості для: зростання кількості переробних підприємств, зміцнення мікро, малих та середніх суб’єктів господарювання, масштабування переробного бізнесу, підсилення експортного потенціалу, розширення асортименту продукції, впровадження інноваційних рішень у бізнес-діяльність, оптимізації, покращення бізнес-процесів тощо. Визначено основні перепони та бар’єри, з якими стикаються представники переробної сфери у процесі залучення грантових інструментів. Проаналізовано причини не надто активного використання підприємцями грантового фінансування. Зокрема, це: неідеальна ділова репутація заявників, не відповідність критеріям прийнятності - вимогам, виконання яких є обов’язковою умовою отримання гранту щодо грантоотримувачів, діяльності та витрат, складність в оформленні проектної пропозиції для участі у грантових конкурсах. Запропоновано методи подолання цих перепон. Наголошено на основних можливостях розвитку суб’єктів господарювання переробної галузі України завдяки використанню грантових інструментів міжнародної технічної допомоги, урядових програм та ініціатив інших фондів в Україні під час війни.

Посилання

Грант на переробне підприємство. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo (дата звернення: 20.07.2023).

Дмитро Кисилевський про План розвитку переробної промисловості. URL: https://directspeech.news/news/dmitro-kisilevskii-pro-plan-rozvitku-pererobnoyi-promislovosti (дата звернення: 20.07.2023).

Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Дія». URL: https://diia.gov.ua/ (дата звернення: 20.07.2023).

Конкурс на одержання співфінансування для проєктів з переробки зернових, олійних та бобових культур: АГРО надасть 367 млн грн для 20 проєктів. URL: https://bit.ly/3J478rp (дата звернення: 20.07.2023).

Мазур А.Г., Гончарук Я.В. Стратегічні напрями розвитку переробних підприємств АПК Вінницької області в умовах глобалізації. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20, Вип. 3. С. 71–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_17 (дата звернення: 20.07.2023).

Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 22.07.2023).

План розвитку переробної промисловості. URL: https://komprompol.rada.gov.ua/uploads/documents/31367.pdf (дата звернення: 15.07.2023).

Програма єРобота. URL: https://erobota.diia.gov.ua/#start (дата звернення: 20.07.2023).

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). URL: https://m-msr.otg.dp.gov.ua/storage/app/sites/22/uploaded-files/AGRO%20one-pager%20UA_2020_11_02.pdf (дата звернення: 12.07.2023).

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). URL: https://mailchi.mp/6a6c9e43415a/usaid-agro-activity-in-ukraine?fbclid=IwAR3ihafNn9wnQLKFACp9C037t672p731gd5NQGUcH-6XGx0nUb8M2UeNKpU (дата звернення: 16.07.2023).

Руденко В.С. Гранти – як форма забезпечення соціальної безпеки та важіль розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах війни. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0a908415-36b9-430e-a844-b2ef8e564e54/content (дата звернення: 19.07.2023).

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010. URL: http://kved.in.ua/KVED2010/kv10_i.html (дата звернення: 20.07.2023).

Сментина Н.В., Добриніна Д.А. Стимулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні: виклики та інструменти державної регуляторної політики. URL: https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Polishchuk/publication/365610152_Osoblivosti_finansovoi_politiki_v_umovah_vijskovogo_stanu/links/637a769e54eb5f547cec296b/Osoblivosti-finansovoi-politiki-v-umovah-vijskovogo-stanu.pdf#page=521 (дата звернення: 25.07.2023).

Уряд запускає програми грантів для розвитку підприємництва та навчання українців. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zapuskaye-programi-grantiv-dlya-rozvitku-pidpriyemnictva-ta-navchannya-ukrayinciv (дата звернення: 20.07.2023).

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО. URL: https://www.facebook.com/usaid.agro/ (дата звернення: 12.07.2023).

Центр розвитку «ЧАС ЗМІН». URL: http://www.chaszmin.com.ua/granty-2023/ (дата звернення: 24.07.2023).

Гончарук Я.В. Стан та перспективи залучення інвестицій в підприємства переробних галузей АПК Вінницької області в умовах глобалізації. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 4. С. 120–127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_4_14 (дата звернення: 22.07.2023).

Hrant na pererobne pidpryiemstvo [Grant for a processing enterprise]. Available at: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo (аccessed July, 20 2023).

Dmytro Kysylevs'kyj pro Plan rozvytku pererobnoi promyslovosti [Dmytro Kysilevskyi on the Plan for the Development of the Processing Industry]. Available at: https://directspeech.news/news/dmitro-kisilevskii-pro-plan-rozvitku-pererobnoyi-promislovosti (аccessed July 20, 2023).

Yedynyj derzhavnyj veb-portal elektronnykh posluh «Diia» [The unified state web portal of electronic services «Action»]. Available at: https://diia.gov.ua/ (аccessed July 20, 2023).

Konkurs na oderzhannia spivfinansuvannia dlia proiektiv z pererobky zernovykh, olijnykh ta bobovykh kul'tur: AHRO nadast' 367 mln hrn dlia 20 proiektiv [Tender for receiving co-financing for grain, oil and leguminous processing projects: AGRO will provide UAH 367 million for 20 projects]. Available at: https://bit.ly/3J478rp (аccessed July 20, 2023).

Mazur A.H., Honcharuk Ya.V. (2015) Stratehichni napriamy rozvytku pererobnykh pidpryiemstv APK Vinnytskoi oblasti v umovakh hlobalizatsii. [Strategic directions of the development of processing enterprises of the agricultural industry of the Vinnytsia region in the conditions of globalization]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, t. 20, vyp. 3, p. 71–74. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_17 (аccessed July 20, 2023).

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy [Ministry of Economy of Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (аccessed July 22, 2023).

Plan rozvytku pererobnoi promyslovosti [Plan for the development of the processing industry]. Available at: https://komprompol.rada.gov.ua/uploads/documents/31367.pdf (аccessed July 15, 2023).

Prohrama ieRobota [The program is Work]. Available at: https://erobota.diia.gov.ua/#start (аccessed July 20, 2023).

Prohrama USAID z ahrarnoho i sil's'koho rozvytku (AHRO). [USAID Program on Agrarian and Rural Development (AGRO)]. Available at: https://m-msr.otg.dp.gov.ua/storage/app/sites/22/uploaded-files/AGRO%20one-pager%20UA_2020_11_02.pdf (аccessed July 12, 2023).

Prohrama USAID z ahrarnoho i sil's'koho rozvytku (AHRO) [USAID Program on Agrarian and Rural Development (AGRO)]. Available at: https://mailchi.mp/6a6c9e43415a/usaid-agro-activity-in-ukraine?fbclid=IwAR3ihafNn9wnQLKFACp9C037t672p731gd5NQGUcH-6XGx0nUb8M2UeNKpU (аccessed July 16, 2023).

Rudenko V.S. Hranty – iak forma zabezpechennia sotsial'noi bezpeky ta vazhil' rozvytku maloho ta seredn'oho biznesu v Ukraini v umovakh vijny [Grants are a form of ensuring social security and a lever for the development of small and medium-sized businesses in Ukraine during the war]. Available at: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0a908415-36b9-430e-a844-b2ef8e564e54/content (аccessed July 19, 2023).

Servis dlia vyznachennia kodiv vydiv ekonomichnoi diial'nosti za KVED-2010 [Service for determining codes of types of economic activity according to KVED-2010]. Available at: http://kved.in.ua/KVED2010/kv10_i.html (аccessed July 20, 2023).

Smentyna N.V., Dobrynina D.A. Stymuliuvannia pidpryiemnyts'koi diial'nosti na mistsevomu rivni: vyklyky ta instrumenty derzhavnoi rehuliatornoi polityky [Stimulating entrepreneurial activity at the local level: challenges and tools of state regulatory policy]. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Polishchuk/publication/365610152_Osoblivosti_finansovoi_politiki_v_umovah_vijskovogo_stanu/links/637a769e54eb5f547cec296b/Osoblivosti-finansovoi-politiki-v-umovah-vijskovogo-stanu.pdf#page=521 (аccessed July 25, 2023).

Uriad zapuskaie prohramy hrantiv dlia rozvytku pidpryiemnytstva ta navchannia ukraintsiv. [The government launches grant programs for the development of entrepreneurship and training of Ukrainians]. (2022) Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zapuskaye-programi-grantiv-dlya-rozvitku-pidpriyemnictva-ta-navchannya-ukrayinciv (аccessed July 20, 2023).

Prohrama USAID z ahrarnoho i sil's'koho rozvytku – AHRO [USAID Program for Agrarian and Rural Development – AGRO]. Available at: https://www.facebook.com/usaid.agro/ (аccessed July 12, 2023).

Tsentr rozvytku «ChAS ZMIN» [«TIME OF CHANGES» development center]. Available at: http://www.chaszmin.com.ua/granty-2023/ (аccessed July 24, 2023).

Honcharuk Ya.V. (2015) Stan ta perspektyvy zaluchennia investytsii v pidpryiemstva pererobnykh haluzei APK Vinnytskoi oblasti v umovakh hlobalizatsii. [The state and prospects of investment attraction in enterprises of the processing branches of the agricultural industry of the Vinnytsia region in the conditions of globalization]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, no. 4, p. 120–127. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_4_14 (аccessed July 22, 2023).

Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Кобеля-Звір, М. (2023). ГРАНТИ ДЛЯ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЇЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС. Підприємництво та інновації, (28), 47-51. https://doi.org/10.32782/2415-3583/28.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами