ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

Ключові слова: ризик-менеджмент, ризик, фінансово-економічна безпека, війна, економіка воєнного часу, управління фінансово-економічною безпекою

Анотація

Встановлено можливості використання ризик-менеджменту у системі управління фінансово-економічною безпекою в умовах економіки воєнного часу. Конкретизовано місце та завдання ризик-менеджменту у системі фінансово-економічної безпеки. Для забезпечення потреби у підтриманні високого рівня фінансово-економічної безпеки пропонується у процесах ризик-менеджменту передбачити такі управлінські дії: планування заходів щодо ідентифікації ризиків, мінімізації їх впливу, компенсації наслідків; організацію роботи по управлінню ризиками; оцінювання ризиків; реалізацію заходів ризик-менеджменту; контроль наслідків управління ризиками; розробку стратегії управління ризиками з урахуванням форсайту економічної ситуації. Виявлено особливості забезпечення фінансово-економічної безпеки та реалізації інструментарію ризик-менеджменту в умовах функціонування економіки воєнного часу.

Посилання

Васенко В.К., Пуш Л.А., Шульга І.П., Зачосова Н.В., Герасименко О.М. та ін. Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання та тіньова економіка: монографія. Черкаси : Маклаут, 2010. 367 с.

Зачосова Н.В. Класифікація загроз економічній безпеці компаній з управління активами. Економіка, фінанси, право. 2010. № 3. С. 7–13.

Сосновська О. О., Деденко Л. В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності. European scientific journal of economic and financial innovation. 2019. № 1. С. 70–79.

Масюк В. М. Взаємозв’язок антикризового управління з ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 778. С. 81–86.

Берегова Т. А. Ризик-менеджмент як важливий інструмент забезпечення економічної безпеки на вітчизняних харчових підприємствах. Молодий вчений. 2015. № 11(2). С. 14–18.

Мостенська Т. Л., Білан Ю. В., Мостенська Т. Г. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 193–203.

Олійник Т. І. Ризик-менеджмент – чинник забезпечення економічної безпеки підприємств і стабільного розвитку України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 5. С. 115–118.

Скопенко Н. С., Євсєєва-Северина І. В. Ризик-менеджмент як необхідна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2020. Т. 26. № 2. С. 120–129.

Соломіна Г. В., Махницький О. В., Гавриш О. С. Формалізація механізму удосконалення кадрового ризик-менеджменту в системі економічної безпеки підприємства. Молодий вчений. 2019. № 1(2). С. 511–515.

Мусієнко В. О., Зінченко М. Е. Технологія ризик-менеджменту як елемент системи забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2020. № 3. С. 98–108.

Стандарти внутрішнього контролю в Міністерстві оборони України та Збройних силах України. Департамент внутрішнього аудиту, Міністерство оборони України. Київ. 2016. 64 с.

Організація внутрішнього контролю та управління ризиками : методичний посібник. Головна інспекція Міністерства оборони України спільно з Генеральним штабом Збройних сил України та командуванням Військово-морських сил Збройних сил України. 2019. 183 с.

Vasenko V. K., Push L. A., Shulha I. P., Zachosova N. V., Herasymenko O. M. (2010) Ekonomichna bezpeka derzhavy, subyek¬tiv hospodaryuvannya ta tinova ekonomika [Economic security of the state, economic entities and the shadow economy]. Cherkasy: Maklaut, 367 р.

Zachosova N. V. (2010) Klasyfikatsiya zahroz ekonomichniy bezpetsi kompaniy z upravlinnya aktyvamy [Classification of threats to the economic security of asset management companies]. Ekonomika, finansy, parvo, no. 3, рр. 7–13.

Sosnovska O. O., Dedenko L. V. (2019) Ryzyk-menedzhment yak instrument zabezpechennya stiykoho funktsionuvannya pid¬pryyemstva v umovakh nevyznachenosti [Risk management as a tool for ensuring stable functioning of the enterprise in conditions of uncertainty]. European scientific journal of economic and financial innovation, no. 1, рр. 70–79.

Masyuk V. M. (2013) Vzayemozvyazok antykryzovoho upravlinnya z ryzyk-menedzhmentom ta systemoyu ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Interrelationship of anti-crisis management with risk management and the economic security system of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlen¬nya i problemy rozvytku, no. 778, рр. 81–86.

Berehova T. A. (2015) Ryzyk-menedzhment yak vazhlyvyy instrument zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky na vitchyzn¬yanykh kharchovykh pidpryyemstvakh [Risk management as an important tool for ensuring economic security at domestic food enter¬prises]. Molodyy vchenyy, no. 11(2), рр. 14–18.

Mostenska T. L., Bilan Yu. V., Mostenska T. H. (2015) Ryzyk-menedzhment yak chynnyk zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv [Risk management as a factor in ensuring the economic security of enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 8, рр. 193–203.

Oliynyk T. I. (2018) Ryzyk-menedzhment – chynnyk zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv i stabilnoho roz¬vytku Ukrayiny [Risk management – a factor in ensuring economic security of enterprises and stable development of Ukraine]. Eko¬nomichnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 5, рр. 115–118.

Skopenko N. S., Yevsyeyeva-Severyna I. V. (2020) Ryzyk-menedzhment yak neobkhidna skladova systemy ekonomichnoyi bezpeky vyrobnychykh pidpryyemstv [Risk management as a necessary component of the system of economic security of industrial enterprises]. Naukovi pratsi Natsionalʹnoho universytetu kharchovykh tekhnolohiy, t. 26, no. 2, рр. 120–129.

Solomina H. V., Makhnytskyy O. V., Havrysh O. S. (2019) Formalizatsiya mekhanizmu udoskonalennya kadrovoho ryzyk-menedzhmentu v systemi ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Formalization of the mechanism of improvement of person¬nel risk management in the system of economic security of the enterprise]. Molodyy vchenyy, no. 1(2), рр. 511–515.

Musiyenko V. O., Zinchenko M. E. (2020) Tekhnolohiya ryzyk-menedzhmentu yak element systemy zabezpechennya eko¬nomichnoyi bezpeky subyekta hospodaryuvannya [Risk management technology as an element of the economic security system of the economic entity]. Ekonomichnyy visnyk Dniprovskoyi politekhniky, no. 3, рр. 98–108.

Standarty vnutrishnoho kontrolyu v Ministerstvi oborony Ukrayiny ta Zbroynykh sylakh Ukrayiny (2016) [Internal control standards in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine]. Departament vnutrishnoho audytu, Ministerstvo oborony Ukrayiny. Kyiv, 64 р.

Orhanizatsiya vnutrishnoho kontrolyu ta upravlinnya ryzykamy: metodychnyy posibnyk (2019) [Organization of internal con¬trol and risk management: methodological manual]. Holovna inspektsiya Ministerstva oborony Ukrayiny spilno z Heneralnym shtabom Zbroynykh syl Ukrayiny ta komanduvannyam Viyskovo-morskykh syl Zbroynykh syl Ukrayiny, 183 p.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Черняк, О., Чакалов, Р., & Зачосова, Н. (2023). ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ВОЄННОГО ЧАСУ. Підприємництво та інновації, (27), 73-78. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.13
Розділ
Економіка та управління підприємствами