АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: мале підприємництво, регіони, карантинні обмеження, перешкоди діяльності, пріоритетні напрями розвитку

Анотація

У статті проаналізовано показники стану малого підприємництва в Україні, виокремлено проблеми, що заважають його успішному розвитку, та окреслено напрями їх подолання. Загрози розвитку малого підприємництва, як і конкурентні переваги, зумовлені його особливими характеристиками, а саме малим розміром, гнучкістю й сприйнятливістю до змін економічного середовища. Визначено, що особливою перешкодою в розвитку малого підприємництва є дискримінація в доступі до економічних ресурсів: фінансово-кредитних, сировинно-матеріальних, інформаційно-консультативних, техніко-технологічних, кадрових тощо. Запровадження карантинних обмежень призвело до поглиблення зазначених проблем, тому необхідне становлення дієвої підтримки розвитку малого підприємництва, яка б дала змогу максимально ефективно розв’язувати проблеми та стимулювати мале підприємництво до саморозвитку. Ключові слова: мале підприємництво, регіони, карантинні обмеження, перешкоди діяльності, пріоритетні напрями розвитку.

Посилання

Барна М., Мороз С. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні та ефективність регуляторної політики в цій сфері. Економічний дискурс. 2019. № 1. С. 46–54.

Винятинська Л.В., Сенчук І.В. Оцінка стану та тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 1(59). С. 42–49.

Кашуба О.М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 103–106.

Обруч Г.В., Іванюта Б.Л., Журавльов К.В. Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 53–62.

Офіційний вебсайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 02.06.2021).

Торгово-промислова палата назвала п’ять основних проблем бізнесу. УкрІнформ : вебсайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903821-torgovopromislova-palata-nazvala-pat-osnovnih-problem-biznesu.html (дата звернення: 09.06.2021).

Save ФОП. Вікіпедія : вебсайт. URL: https://cutt.ly/hnI4lqz (дата звернення: 10.06.2021).

Barna M., Moroz S. (2019) Suchasnyi stan rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini ta efektyvnist rehuliatornoi polityky v tsii sferi [Modern condition of small entrepreneurship development in Ukraine and efficiency of regulatory policies in this sphere]. The economic discourse, no. 1, pp. 46–54.

Vynjatynsjka L.V., Senchuk I.V. (2018) Ocinka stanu ta tendencij rozvytku malogho pidpryjemnyctva v Ukrajini [Evaluation of state and trends of development of small enterprise in Ukraine]. Scientific View: Economics and Management, no. 1 (59), pp. 42-49. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2018-1-59-6

Kashuba O. (2015) Pidpryiemnytstvo v Ukraini: problemy i perspektyvy rozvytku [Entrepreneurship in Ukraine: problems and prospects of development]. Ekonomika ta derzhava, no. 6, pp. 103–106.

Obruch A., Ivanyuta B., Zhuravlev K. (2018) Problemy i perspektyvy rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Problems and prospects of development of small and medium entrepreneurship in Ukraine]. The bulletin of transport and industry economics, no. 61, pp. 53–62.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://ukrstat.gov.ua/ (accessed 02 June 2021).

Torhovo-promyslova palata nazvala piat osnovnykh problem biznesu [The Chamber of Commerce named five main business problems]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2903821-torgovopromislova-palata-nazvala-pat-osnovnih-problem-biznesu.html (accessed 09 June 2021).

Save FOP [Save individual entrepreneur]. Available at: https://cutt.ly/hnI4lqz (accessed 10 June 2021).

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Сидорук, І. (2021). АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Підприємництво та інновації, (18), 67-72. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.12
Розділ
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка