СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМ-НИЦЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У РОЗВИТКУ СЕЛА: АСПЕКТ ЗАЙНЯТОСТІ

Ключові слова: підприємництво, господарювання, соціально-економічна результативність, зайнятість, мотивація праці

Анотація

У статті здійснено теоретико-практичні оцінки соціально-економічної результативності підприємницького господарювання у розвитку села щодо сучасних аспектів зайнятості населення та мотивації праці. Обґрунтовано засади значущості сільського підприємництва як механізму сприяння розвитку сільських територій – чинника, від якого вони фундаментально залежать. Визначено методичну сукупність оціночних секторів, у яких пропонується зафіксувати методичну сукупність показників для аналізу результатів діяльності підприємств, що мають соціально-економічний зв'язок із розвитком села. Концептуально запропоновані індикатори соціально-економічної результативності підприємницького господарювання. Визначено системний зв'язок результативності підприємництва на селі з демографічними, соціальними, економічними та екологічними проблемами.

Посилання

Соціологічна енциклопедія / Укладач В.Г. Городяненко. К. : Академвидав. 2008. 456 с. (Серія «Енциклопедія ерудита»)

Формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості (інформаційно-аналітичний огляд) / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Булавка та ін.]. Київ. : ННЦ «ІАЕ». 2020. 60 с.

Соціально-економічне становище сільських територій України (1990–2014 роки) : кол. монографія [у 2-х т.]. Т1. / [І.М. Демчак, Ю.О. Лупенко, М.К. Орлатий та ін.] Київ : НАДУ. 2016. 440 с.

Соціально-економічне становище сільських територій України (1990–2014 роки) : кол. монографія [у 2-х т.]. Т2. / [І.М. Демчак, Ю.О. Лупенко, М.К. Орлатий та ін.] Київ : НАДУ. 2016. 440 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення 20.03.2020).

Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія. Київ: КНЕУ. 2005. 292 с.

Андрійчук В.Г., Сас І.С. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти : монографія. Київ. 2017. 303 с.

Науково-практичні рекомендації з обґрунтування методичних підходів щодо ефективної реструктуризації аграрної галузі в умовах сталого розвитку сільських територій / А.П. Сава, М.Г. Саєнко, О.Р. Олійник та ін. Тернопіль. 2015. 80 с.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ. Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». 2016. 72 с.

Данько Ю.І. Формування систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств: монографія. Суми : університетська книга. 2016. 301 с.

Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку : монографія / [Пашко П. В., Лазебник Л. Л., Кіндзерський Ю. В. та ін.] ; за ред. д.е.н., професора П. В. Пашка та д.е.н., професора Л. Л. Лазебник ; Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2019. 476 с. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4140/1/2961_IR.pdf (дата звернення: 07.04.2020).

Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наук. доп. / Ю. О. Лупенко та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.

Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та інші]. Київ, 2016. 430 с.

Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. №6. С. 73–82.

Горін Н. О. Соціально-технологічна парадигма підприємництва. Український соціум. 2015. № 3 (54). С. 86–95. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/86-95__no-3__vol-54__2015__UKR.pdf (дата звернення: 07.04.2020).

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. Київ. ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.

Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка. Київ.: ННЦ ІАЕ, 2020. 60 с.

Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : моногр. Київ. : Знання України, 2015. 463 с.

Sociological encyclopedia [Sociological encyclopedia] (2008) / Compiled V.H. Horodyanenko. Kyiv : Akademvydav (Series "Encyclopedia erudite") (In Ukrainian).

Formuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad u silskii mistsevosti (informatsiino-analitychnyi ohliad) [2. Formation of integrated territorial communities in rural areas (informational-analytical review)] (2020) / [Iu.O. Lupenko, M.I. Malik, O.H. Bulavka ta in.]. Kyiv. : NNTs «IAE». 60 р. (In Ukrainian).

Sotsialno-ekonomichne stanovyshche silskykh terytorii Ukrainy (1990–2014 roky) [Socio-economic situation of rural territories of Ukraine (1990–2014)]: kol. monohrafiia [u 2-kh t.]. T1. / [I.M. Demchak, Yu.O. Lupenko, M.K. Orlatyi ta in.] Kyiv : NADU. 2016. 440 р. (In Ukrainian).

Sotsialno-ekonomichne stanovyshche silskykh terytorii Ukrainy (1990–2014 roky) [Socio-economic situation of rural territories of Ukraine (1990–2014)]: kol. monohrafiia [u 2-kh t.]. T2. / [I.M. Demchak, Yu.O. Lupenko, M.K. Orlatyi ta in.] Kyiv : NADU. 2016. 440 р. (In Ukrainian).

The official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (Accessed 20 March 2020).

Andriichuk V.H. Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [The effectiveness of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis]: monohrafiia. Kyiv: KNEU. 2005. 292 р. (in Ukrainian).

Andriichuk V.H., Sas I.S. Kontsentratsiia v ahrarnii sferi ekonomiky: problemni aspekty : monohrafiia [Concentration in the agricultural sphere of the economy: problematic aspects]. Kyiv. 2017. 303 p. (in Ukrainian).

Naukovo-praktychni rekomendatsii z obgruntuvannia metodychnykh pidkhodiv shchodo efektyvnoi restrukturyzatsii ahrarnoi haluzi v umovakh staloho rozvytku silskykh terytorii [Scientific and practical recommendations for substantiation of methodological approaches to the effective restructuring of the agricultural sector in the conditions of sustainable development of rural areas] / A.P. Sava, M.H. Saienko, O.R. Oliinyk ta in. Ternopil. 2015. 80 р. (in Ukrainian).

Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National paradigm of sustainable development of Ukraine] / za zah. red. akad. NAN Ukrainy, d.t.n., prof., zasluzhenoho diiacha nauky i tekhniky Ukrainy B.Ie. Patona. Vyd. 2-he, pererobl. i dopovn. Kyiv. Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy». 2016. 72 р. (in Ukrainian).

Danko Yu.I. Formuvannia system zabezpechennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Formation of systems for ensuring the competitiveness of agricultural enterprises]: monohrafiia. Sumy : universytetska knyha. 2016. 301 р. (in Ukrainian).

Pidpryiemnytstvo v epokhu hlobalnykh transformatsii: vyklyky ta perspektyvy rozvytku [Entrepreneurship in the age of global transformation: challenges and prospects] : monohrafiia / [Pashko P. V., Lazebnyk L. L., Kindzerskyi Yu. V. ta in.] ; za red. d.e.n., profesora P. V. Pashka ta d.e.n., profesora L. L. Lazebnyk ; Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. Irpin, 2019. 476 p. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4140/1/2961_IR.pdf (Accessed 7 April 2020).

Perspektyvni formy orhanizatsii hospodarskoi diialnosti na seli [Perspective forms of organization of economic activity in the countryside]: nauk. dop. (2019) / Yu.O. Lupenko ta in. Kyiv : NNTs «IAE». 114 p. (in Ukrainian)

Rozvytok pidpryiemnytstva i kooperatsii: instytutsionalnyi aspekt [13. Development of entrepreneurship and cooperation: institutional aspect]: monohr. / [Lupenko Yu.O., Malik M.I., Zaiats V.M. ta inshi]. Kyiv, 2016. 430 p. (in Ukrainian)

Shpykuliak O.H., Malik M.I. Instytutsionalnyi analiz rozvytku pidpryiemnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky: metodychnyi aspekt. [nstitutional analysis of entrepreneurship development in agricultural sector of economy: methodical aspect]. Ekonomika APK. 2019. vol 6. рp. 73–82. (in Ukrainian)

Horin N. O. Sotsialno-tekhnolohichna paradyhma pidpryiemnytstva [Socio-technological paradigm of entrepreneurship]. Ukrainskyi sotsium. 2015. vol. 3 (54). pp. 86–95. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/86-95__no-3__vol-54__2015__UKR.pdf (Accessed 7 April 2020).

Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions]: natsionalna dopovid / za red. akad. NAN Ukrainy E.M. Libanovoi, akad. NAAN Ukrainy M.A. Khvesyka. Kyiv. DU IEPSR NAN Ukrainy, 2014. 776 р. (in Ukrainian).

Stratehichni napriamy staloho rozvytku silskykh terytorii na period do 2030 roku [Strategic directions for sustainable rural development for the period up to 2030] / [Lupenko Yu.O., Malik M.I., Bulavka O.H. ta in.]; za red. Yu.O. Lupenka. Kyiv.: NNTs IAE, 2020. 60 р. (in Ukrainian).

Varnalii Z.S. (2015). Konkurentsiia i pidpryiemnytstvo [Competition and entrepreneurship]: monohr. Kyiv. : Znannia Ukrainy. 463 р. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Дюк, А. (2020). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМ-НИЦЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У РОЗВИТКУ СЕЛА: АСПЕКТ ЗАЙНЯТОСТІ . Підприємництво та інновації, (11-1), 80-87. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.12
Розділ
Економіка та управління національним господарством