КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Ключові слова: корупція, публічні закупівлі, ознаки, прояви, класифікація, процедура

Анотація

У статті сформовано характерні ознаки корупції у сфері публічних закупівель, такі як використання службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей державних службовців, які полягають у порушенні врегульованої законодавством процедури придбання на конкурентній основі замовником товарів, робіт і послуг за публічні кошти; реалізація неправомірної вигоди, тобто особистих інтересів як виконавців, так і замовників у сфері публічних закупівель у різних формах без законних на те підстав; зниження ефективності використання публічних коштів та їх надмірна витрата через відсутність відкритої конкуренції між постачальниками товарів/виконавцями робіт і послуг. Розвинена класифікація корупційних проявів у сфері публічних закупівель, на відміну від наявних, дає змогу найбільш системно дослідити властивості корупції у публічних закупівлях, встановити напрями їх аналізу, а також розробити методи запобігання корупційним проявам відповідно до найбільш властивих системі публічних закупівель корупційних проявів.

Посилання

Бухтіарова А., Войтович А., Мордовець Є. Науково-методичні підходи до трактування поняття «корупція» у системі публічних фінансів. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 5. С. 10–14.

Кустова Т. Сутність та ознаки корупційних злочинів в публічній службі в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 4. С. 98–105.

Новак А. Теоретичні основи дослідження протидії корупційним проявам у системі публічного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 1. С. 29–36.

Новак А. Феномен корупції в системі публічного управління: сучасний зміст та методологічні засади дослідження. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2018_1_5 (дата звернення: 15.04.2020).

Альциванович О., Цимбаленко Я. Теоретико-категоріальний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 9. С. 92–103.

Хусанова К. Корупція в сфері державних закупівель: форми прояву та засоби протидії в контексті нового антикорупційного законодавства. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2010. Вип. 22. С. 323–333.

Івашук Ю. Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України). Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1 (1). С. 285–291.

Голованенко М. Корупційні ризики та надійність системи державної закупівельної логістики в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2016. Вип. 1. С. 77–84.

Голота О. Державні закупівлі як один з найбільш корупційно вразливих напрямів діяльності міністерства оборони. Social development & Security. 2018. Vol. 4. Iss. 2. С. 14–27.

Тосько Р. Кластерний аналіз корупційних ризиків публічних закупівель на макро-, мезо-, мікрорівнях для стабілізації економічної безпеки України. Державно-управлінські студії. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_1_13 (дата звернення: 28.04.2020).

Бенько І., Сисюк С. Корупція у сфері публічних закупівель: форми прояву та засоби протидії. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38 (2). С. 84–87.

Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (з подальшими змінами). Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 9. Ст. 89.

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 25.04.2020).

Buxtiarova A., Vojtovych A., Mordovecz Ye. Naukovo-metodychni pidxody do traktuvannya ponyattya korupciya u systemi publichnyx finansiv. Ekonomika. Finansy. Pravo. 2018. № 5. S. 10–14.

Kustova T. Sutnist ta oznaky korupcijnyx zlochyniv v publichnijsluzhbi v Ukrayini. Derzhavne upravlinnya ta misceve samovryaduvannya. 2016. Vyp. 4. S. 98–105.

Novak A. Teoretychni osnovy doslidzhennya protydiyi korupcijnym proyavam u systemi publichnogo upravlinnya. Derzhavne upravlinnya ta misceve samovryaduvannya. 2016. Vyp. 1. S. 29–36.

Novak A. Fenomen korupciyi v systemi publichnogo upravlinnya: suchasnyj zmist ta metodologichni zasady doslidzhennya. Publichne administruvannya: teoriya ta praktyka. 2018. Vyp. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2018_1_5 (data zvernennya: 15.04.2020).

Alcyvanovych O., Cymbalenko Ya. Teoretyko-kategorialnyj analiz ponyattya publichnyx zakupivel ta korupcijnyx ryzykiv pry yix zdijsnenni v Ukrayini. Aspekty publichnogo upravlinnya. 2018. T. 6. № 9. S. 92–103.

Xusanova K. Korupciya v sferi derzhavnyx zakupivel: formy proyavu ta zasoby protydiyi v konteksti novogo antykorupcijnogo zakonodavstva. Borotba z organizovanoyu zlochynnistyu i korupciyeyu (teoriya i praktyka). 2010. Vyp. 22. S. 323–333.

Ivashuk Yu. Chynnyky vynyknennya ta shlyaxy minimizaciyi korupciyi v sektori derzhavnyx zakupivel (naprykladi Ukrayiny). Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoyi vlasnosti. 2014. Vyp. 1 (1). S. 285–291.

Golovanenko M. Korupcijni ryzyky ta nadijnist systemy derzhavnoyi zakupivelnoyi logistyky v Ukrayini. Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky. 2016. Vyp. 1. S. 77–84.

Golota O. Derzhavni zakupivli yak odyn z najbilsh korupcijnovrazlyvyx napryamiv diyalnosti ministerstva oborony. Social development & Security. 2018. Vol. 4. Iss. 2. S. 14–27.

Tosko R. Klasternyj analiz korupcijnyx ryzykiv publichnyx zakupivel namakro-, mezo-, mikrorivnyax dlya stabilizaciyi ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. Derzhavno-upravlinski studiyi. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_1_13 (data zvernennya: 28.04.2020).

Benko I., Sysyuk S. Korupciya u sferi publichnyx zakupivel: formy proyavu ta zasoby protydiyi. Prychornomorski ekonomichni studiyi. 2019. Vyp. 38 (2). S. 84–87.

Pro publichni zakupivli : ZakonUkrayiny vid 25.12.2015 roku № 922-VIII z podalshymy zminamy. Vidomosti Verxovnoyi Rady (VVR). 2016. № 9. St. 89.

Pro zapobigannya korupciyi : Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 roku № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (data zvernennya: 25.04.2020).

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Юсова, К., & Акімова, О. (2020). КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. Підприємництво та інновації, (11-1), 37-42. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.6
Розділ
Економіка та управління національним господарством