ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • П.В. Круш Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • П.П. Круш Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Ключові слова: модель економічного зростання, модель сталого розвитку, модель інклюзивного розвитку, агрегований показник інклюзивного розвитку (ІDI)

Анотація

В статті узагальнено основні риси моделей економічного зростання та сталого розвитку, розкриваються критерії, які їм притаманні. Визначається необхідність їх дослідження для оцінювання стану ефективності національних господарств. Обґрунтовується необхідність використання моделі інклюзивного розвитку, аналізується її зміст та характерні ознаки. Доведено, що модель інклюзивного розвитку пов’язана з вільним доступом кожної людини до всіх ресурсів, можливістю реалізувати свій людський потенціал у різних сферах та галузях суспільного життя. Визначено, що підвищення економічної ефективності спрямовується на покращення соціальних стандартів всіх членів суспільства та підняття рівня соціальної справедливості. Аналізується і розкривається система показників і, зокрема, агрегований показник інклюзивного розвитку (IDI), який дає можливість більш комплексно оцінити стан економічного, соціального і екологічного розвитку країн.

Посилання

Геєць В.М. Економічну практику – на наукове підґрунтя. Економіка України. 2018. № 10. С. 3–9.

Манцуров І.Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. Економіка України. 2018. №10. С. 71–87.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Пер. з англ. І.Дзюб. Київ, 2000. 198 с.

Д. Аджемоглу, Д. Робінсон. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. Москва : АСТ, 2015. 575 с.

Heiets V.M. (2018). Ekonomichnu praktyku – na naukove pidgruntia [Economic practice – on a scientific basis]. Ekonomika Ukrainy, no. 10, pp. 3–9.

Mantsurov I.H. (2018). Inkliuzyvnyi rozvytok yak osnova protydii hlobalnym vyklykam sohodennia [Inclusive development as a basis for countering the global challenges of today]. Ekonomika Ukrainy, no. 10, pp. 71–87.

Nort D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and functioning of the economy]. Per. z anhl. I. Dziub. Kyiv, 198 p.

D. Adzhemohlu, D. Robinson (2015). Pochemu odny strany bohatye, a druhye bednye. Proyskhozhdenye vlasty, protsvetanyia y nyshchety [Why are some countries rich and others poor. The origin of power, prosperity, and poverty]. Moskva : AST, 575 p.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Круш, П., & Круш, П. (2019). ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (8), 52-56. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.8
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження