КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Е.І. Данілова Національний авіаційний університет
Ключові слова: принципи, оцінювання, економічна безпека, концепція економічної безпеки

Анотація

Метою статті є формування концептуального підходу до оцінювання економічної безпеки підприємства, який, на відміну від наявних, базується на ідентифікації трьох складових частин економічної безпеки, а саме економічної безпеки використання потенціалу, економічної безпеки реалізації системи відносин з усіма зацікавленими особами та економічної безпеки умов діяльності; ідентифікації об’єктів оцінювання в кожній зі складових частин; виборі підходу до оцінювання об’єктів складових частин; забезпеченні відповідності задач методу оцінювання. Запропонований концептуальний підхід забезпечує систему управління інформацією про можливі напрями управління економічної безпекою на основі розрахунку узгодженості фактичного та ідеального показника рівня економічної безпеки. Реалізація запропонованої концептуальної моделі оцінювання економічної безпеки підприємства формує практичний інструментарій для оцінювання трьох рівнів небезпек та ризиків, а саме ризиків, обумовлених результатами використання ресурсів; ризиків, обумовлених результатами реалізації системи взаємовідносин, які реалізуються в процесі виконання функцій; ризиків, не залежних від результатів діяльності підприємства (зовнішніх та внутрішніх неконтрольованих ризиків). Узагальнено об’єкти та мету оцінювання відповідно до сутності поняття «економічна безпека». Сформовано та розкрито змістовну сутність принципів оцінювання економічної безпеки підприємства. Визначено задачі оцінювання економічної безпеки складових частин економічної безпеки.

Посилання

Васильців Т.Г., Волошин В.І., Бойкевич О.Р., Каркавчук В.В. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія. Львів : Новий світ, 2012. 212 с.

Єфімова Г.В., Марущак С.М. Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки. Економіка: реалії часу. 2013. № 3 (8). С. 43–49.

Зачосова Н.В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2016, 375 с.

Зубко Т.Л. Методика визначення економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 2. С. 69–76.

Ілляшенко С.М. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12–19.

Кашин А.В. Экономическая безопасность предприятия: управленческие решения : автореф. дисс. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономическая безопасность). Москва, 2008. 21 с.

Козаченко Г.В. Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Линник О.І., Артеменко Н.В. Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 67 (1040). С. 159–169.

Прус Н.В. Витрати опортуністичної поведінки в системі економічної безпеки підприємства. Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць. № 4 (44). Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. С. 32–37.

Фальченко О.О., Глушач Ю.С. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 66 (1039). С. 157–160.

Vasyl’tsiv, T.H. Voloshyn, V.I., Bojkevych, O.R., Karkavchuk, V.V. (2012), Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia: monohrafiia [Financial and Economic Security of Ukrainian Enterprises: Strategy and Mechanisms of Provision: Monograph], Novyj svit, L’viv, Ukraine.

Yefimova, H.V. and Maruschak, S.M. (2013), “Planning of safe development of the enterprise based on the results of diagnostics of the level of its economic security”, Ekonomika: realii chasu, vol. 3 (8), pp. 43–49.

Zachosova, N.V. (2016), Formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky finansovykh ustanov : monohrafiia [Formation of economic security system of financial institutions : monograph], PP Chabanenko Yu.A., Cherkasy, Ukraine.

Zubko, T.L. (2016), “Methods for determining the economic security of the enterprise”. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2, pp. 69–76.

Illiashenko, S.M. (2003), “Components of enterprise economic security and approaches to their assessment”. Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 12–19.

Kashyn, A.V. (2008), “Economic security of the enterprise: management decisions”, Ph.D. Thesis, 08.00.05 Economy and management of the national economy (economic security), Moscow, Russian Federation.

Kozachenko, H.V. Ponomar’ov, V.P. and Liashenko, O.M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist’ ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of providing], Libra, Kyiv, Ukraine.

Lynnyk, O.I. and Artemenko, N.V. (2013), “Enterprise economic security strategy as a factor in reducing the impact of external and internal threats”, Visnyk NTU “KhPI”, vol. 67 (1040), pp. 159–169.

Prus, N.V. (2012), “Expenses of opportunistic behavior in the system of economic security of the enterprise”, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva : zb. nauk. pr., vol. 4 (44), pp. 32–37.

Fal’chenko, O.O. and Hlushach, Yu.S. (2013), “Strategy for ensuring the economic security of enterprises”, Visnyk NTU “KhPI”, vol. 66 (1039), pp. 157–160.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Данілова, Е. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Підприємництво та інновації, (8), 23-28. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.3
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження