СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ІНДУСТРІЇ 4.0

  • Л.Г. Смоляр Міжнародний університет фінансів; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Н.Є. Скоробогатова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: інновації, міжнародна конкурентоспроможність, ефективність, інноваційний розвиток, фінансування, кадровий потенціал, стратегія, Індустрія 4.0.

Анотація

У статті досліджено тенденції інноваційного розвитку України протягом 2010–2018 років. На основі аналізу результатів глобальних рейтингів визначено конкурентні переваги та загрози інноваційного розвитку національної економіки України з урахуванням технологічних перетворень Четвертої промислової революції. Визначено, що, незважаючи на спрощення умов відкриття та ведення бізнесу в країні, рівень міжнародної конкурентоспроможності повільно зменшується останніми роками. На основі порівняльного аналізу статистичних даних по Україні та країнах ЄС доведено, що з огляду на високе значення показників вищої освіти та створення знань, кількість виконавців наукових досліджень і розробок Україна має нижчий за середній рівень по країнах ЄС, а також має тенденцію до погіршення своїх позиції у Глобальному рейтингу інновацій. На основі аналізу структури джерел фінансування НДР визначено, що однією з причин недостатньої ефективності інноваційного розвитку є відокремленість бізнесу від науки та наукових розробок. Запропоновано стратегічні заходи щодо активізації інноваційного розвитку України та підвищення її міжнародної конкурентоспроможності в умовах Індустрії 4.0.

Посилання

Амоша О.І., Вишневський В.П., Ляшенко В.І., Харазішвілі Ю.М. Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3. С. 189–216.

Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України : монографія. Харків : Константа, 2006. 272 с.

Гриньова В.М., Власенко В.В. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 200 с.

Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за заг. ред. С.М. Ілляшенка. Суми : ТОВ «ТД «Папірус»», 2010. 624 c.

Мельник І.Ю., Бояринова К.О. Інноваційний процес: наукові підходи та проблеми реалізації. URL: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-14.pdf (дата звернення: 05.03.19).

Меркулов М.М. Науково-технологічний розвиток і управління інноваціями. Одеса : Фенікс, 2008. 344 с.

Федулова Л.І. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_2_4 (дата звернення: 10.03.19).

Чернега О.Б., Лохман Н.В. Модель життєвого циклу інноваційного потенціалу туристичного підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 2 (2). С. 27–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(2)__6 (дата звернення: 10.03.19).

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https:www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (дата звернення: 05.03.19).

Hermann M., Pentek T., Otto B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper. Technische Universitаt Dortmund. 2015. No. 01. 16 p.

Войтко С.В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Політехніка, 2019. 200 с.

Офіційний сайт Асоціації підприємств промислової автоматизації України. URL: https://appau.org.ua (дата звернення: 23.03.19).

Global Competitiveness Index 4.0. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019 (дата звернення: 10.02.19).

Doing Business 2020. October 24. 2019. URL: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 (дата звернення: 21.11.19).

Global Innovation Index 2019. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата звернення: 18.11.19).

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схвалено Розпорядженням КМУ від 10 липня 2019 року № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12 (дата звернення: 18.11.19).

Наукова та інноваційна діяльність України за 2018 рік : статистичний збірник / відп. за вип. М.С. Кузнєцова. Київ : ТОВ «Август Трейд», 2019. 108 с.

Amosha, O.I., Vyshnevskyj, V.P., Liashenko, V.I. and Kharazishvili, Yu.M. (2019), “Industry 4.0: Directions of attraction of investments taking into account interests of domestic producers”. Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3. pp. 189–216.

Heiets, V.M. and Semynozhenko, V.P. (2006), Innovatsijni perspektyvy Ukrainy. Monohrafiia [Innovative prospects of Ukraine. Monograph], Konstanta, Kharkiv, Ukraine.

Hrynova, V.M. and Vlasenko, V.V. (2005), Orhanizatsijni problemy innovatsijnoi diial’nosti na pidpryiemstvakh: monohrafiia [Organizational problems of innovation activity in enterprises: a monograph], VD INZhEK, Kharkiv, Ukraine.

Illiashenko, S.M. (2010), Marketynh. Menedzhment. Innovatsii: monohrafiia [Marketing. Management. Innovation: monograph], Papirus, Sumy, Ukraine.

Melnyk, I.Yu. and Boiarynova, K.O. (2012), “Innovation process: scientific approaches and problems of implementation”, Aktualni problemy ekonomiky [Online], vol. 14, available at: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-14.pdf (аccessed: 5 March 2019).

Merkulov, M.M. (2008), Scientific and technological development and innovation management [Scientific and technological development and innovation management], Feniks, Odesa, Ukraine.

Fedulova, L.I. (2013), “Innovative development: the evolution of views and the problems of modern awareness”, Ekonomichna teoriia [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_2_4 (accessed: 10 March 2019).

Cherneha, O.B. and Lokhman, N.V. (2019), “A model of the life cycle of the innovation potential of a tourism enterprise”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(2)__6 (accessed: 10 March 2019).

Schwab, K. (2015), “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond”, available at: https:www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (accessed: 5 March 2019).

Hermann, M. Pentek, T. and Otto, B. (2015), “Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review”. Working Paper. Technische Universitаt Dortmund, no. 01, p. 16.

Vojtko, S.V. (2019), Upravlinnia proektamy ta startapamy v Industrii 4.0 : pidruchnyk [Managing Projects and Startups in Industry 4.0 : Tutorial], Politekhnika, Kyiv, Ukraine.

Official site of the Association of Industrial Automation Enterprises of Ukraine (2019), available at: https://appau.org.ua (accessed: 23 March 2019).

Global Competitiveness Index 4.0 (2019), available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019 (accessed: 10 February 2019).

Doing Business 2020 (2019), available at: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 (accessed: 21 November 2019).

Global Innovation Index 2019 (2019), available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (accessed: 18 November 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Strategy of development of the sphere of innovative activity for the period till 2030” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12 (accessed: 18 November 2019).

Kuznietsova, M.S. (2019), Naukova ta innovatsijna diialnist Ukrainy 2018. Statystychnyj zbirnyk [Scientific and Innovative Activity of Ukraine 2018 Statistical collection]: Avhust Trejd, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Смоляр, Л., & Скоробогатова, Н. (2019). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ІНДУСТРІЇ 4.0. Підприємництво та інновації, (8), 14-22. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.2
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження