ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

  • Е.І. Данілова Національний авіаційний університет
Ключові слова: методика оцінювання, економічна безпека, підхід до оцінювання, рівень економічної безпеки, критерій оцінювання

Анотація

Метою статті є узагальнення методичного інструментарію оцінювання економічної безпеки підприємств, його порівняння та виявлення відповідності між задачами та наявними методами оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. На основі аналізу наявної методології, запропонованої в науковій економічній літературі для оцінювання економічної безпеки, узагальнено методи, концептуальні підходи, критерії такого оцінювання. Поєднання ідентифікованих об’єктів економічної безпеки та методів їх оцінювання дало змогу здійснити систематизацію наявного методичного інструментарію та виявити відповідність методик для виконання завдань оцінювання. Порівняльний аналіз наявних методів оцінювання економічної безпеки та їх відповідності задачам оцінювання дав змогу зробити висновок про необхідність розроблення комплексного підходу до оцінювання економічної безпеки, який би забезпечив можливість повного оцінювання як безпеки використання економічного потенціалу підприємства, так і безпеки реалізації економічних інтересів та умов діяльності як складових частин системи економічної безпеки.

Посилання

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія. Львів : Арал, 2008. 386 с.

Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. Економіст. 2003. № 8. С. 65–67.

Гриценко В.І., Бажан Л.І. Сценарне моделювання рівня безпеки розвитку економічної системи в умовах невизначеності. Наука та наукознавство. 2014. С. 58–65.

Зима Л.М. Організаційно-економічні механізми управління економічною безпекою підприємств стратегічного значення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01. Донецьк, 2004. 12 с.

Зубко Т.Л. Методика визначення економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 2. С. 69–76.

Ілляшенко О.В. Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства : дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.04. Київ, 2016. 606 с.

Ілляшенко С.М. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12–19.

Іванілов О.С. Економіка підприємства. URL: https://pidruchniki.com/16250212/ekonomika/metodi_otsinyuvannya_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemstva.

Ковальов Д.В., Плєтнікова І.М. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Економіка України. 2008. № 4. С. 35–40.

Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Кокнаєва М.О. Особливості формування методичного інструментарію дослідження фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств. Економічний часопис – XXI. 2012. № 5–6. С. 53–55.

Марущак С.М. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства на основі теорії нечітких множин. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. № 5. Т. 1. С. 16–21.

Меліхова Т.О. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за допомогою нейронних мереж та кластерного аналізу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 12. С. 407–417.

Мищенко С.Н. Система обеспечения экономической безопасности организации : дисс. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05. Ростов-на-Дону, 2004. 197 с.

Пілова Д.П. Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Кривий Ріг, 2007. 16 с.

Пойда-Носик Н.Н. Науково-методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_64 (дата звернення: 30.01.2020).

Посилаєва К.І. Факторний аналіз у дослідженні показників господарської діяльності. URL: http://magazine.faaf.org.ua/faktorniy-analiz-u-doslidzhenni-pokaznikiv-gospodarskoi-diyalnosti.html (дата звернення: 10.01.2020).

Прокопішина О.В. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Харків, 2009. 20 с.

Халіна В.Ю. Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. № 1. С. 173–181.

Vasyltsev, T.G. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia: monohrafiia [Economic security of entrepreneurship of Ukraine: strategy and mechanisms of strengthening: monograph], Aral, Lviv. Ukraine.

Goryacheva, K.S. (2003), “Financial security of the enterprise. The essence and place in the economic security system”, Ekonomist, vol. 8, pp. 65–67.

Gritsenko, V.I. and Bazhan, L.I. (2014), “Scenario modeling of the level of security of economic system development under uncertainty”, Nauka ta naukoznavstvo, pp. 58–65.

Zyma, L.M. (2004), “Organizational and economic mechanisms of economic security management of enterprises of strategic importance”, Ph.D. Thesis, 08.06.01, Donetsk, Ukraine.

Zubko, T.L. (2016), “Methods of determining the economic security of the enterprise”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2, pp. 69–76.

Ilyashenko, O.V. (2016), “Methodological bases of formation and functioning of mechanisms of the enterprise economic security system”, Abstract of Doctor of Economic Science dissertation, 08.00.04, Kyiv, Ukraine.

Ilyashenko, S.M.(2003), “ Components of enterprise economic security and approaches to their assessment”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 12–19.

Ivanilov. O.S. (2009), “Business Economics” [Online], available at: https://pidruchniki.com/16250212/economics/metodi_otsinyuvannya_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemstva.

Kovalev, D.V. and Pletnikov, I.M. (2008), “Quantitative assessment of the level of economic security of the enterprise”, Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 35–40.

Kozachenko, G.V. Ponomaryov, V.P. and Lyashenko, O.M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist’ ta mekhanizm zabezpechennia: monohrafiia [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of providing: monograph], Libra, Kyiv, Ukraine.

Koknaeva, M.O. (2012), “Features of formation of methodological toolkit of study of financial and economic security of trade enterprises”, Ekonomichnyj chasopys – XXI, vol. 5–6, pp. 53–55.

Marushchak, S.M. (2011), “Methods of estimating the level of economic security of an enterprise based on fuzzy set theory”, Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5, t. 1, pp. 16–21.

Melikhova, T.O. (2018), “Estimation of the level of economic security of the enterprise using neural networks and cluster analysis”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 12, pp. 407–417.

Mishchenko, S.N. (2004), “System of providing economic security of the organization”, Ph.D. Thesis, 08.00.05, Rostov-on-Don, Russian Federation.

Pilova, D.P. (2007), “Formation and assessment of economic security of mining and processing enterprises”, Ph.D. Thesis, 08.00.04, Kriviy Rig, Ukraine.

Poida-Nosyk, N.N.(2013), “Scientific and methodological approaches to the assessment of the level of financial security of the enterprise” [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_64 (accessed: 30 Jan 2020).

Posylayeva, K.I. (2007), “Factor analysis in the study of economic indicators” [Online], available at: http: //magazine.faaf.org.ua/faktorniy-analiz-u-doslidzhenni-pokaznikiv-gospodarskoi-diyalnosti.html (accessed: 10 Jan 2020).

Prokopishina, O.V. (2009) “Management of economic security of foreign economic activity of the enterprise”, Ph.D. Thesis, 08.00.04, Kharkiv, Ukraine.

Khalina, V.Y. (2014), “Methodical approach to assessing the level of economic security of an enterprise”, Visnyk Chernivets’koho torhovel’no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 173–181.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Данілова, Е. (2019). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (7), 13-19. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.2
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження