ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦIЇ ТА ФУНКЦIОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

  • Н.В. Рощина Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Н.О. Черненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: управління ризиками, ефективність, внутрішній аудит

Анотація

Стаття присвячена питанням розвитку та визначення сутності внутрішнього аудиту, а також необхідність його практичного застосування на підприємстві, який, разом з іншими факторами, зумовлює та сприяє оцінці фінансового стану підприємства та підвищенню ефективності управління ризиками. Авторами запропонована методика оцінки якості внутрішнього аудиту, що дає змогу досягти такої організації, яка може бути оптимальною як з точки зору методології внутрішнього аудиту, так і у відношенні його економічної ефективності. У статті зазначено, що впровадження внутрішнього аудиту необхідне для вдосконалення діяльності організаційних структур, оцінці дій посадовців, які забезпечують управління та визначення фінансової стратегії підприємств. Визначено, що у застосування внутрішнього аудиту призведе до економії витрат підприємств та значно підвищить інтерес серед інвесторів і контрагентів.

Посилання

Філозоп О.В. Внутрішній аудит та внутрішній контроль: розмежування понять / О.В. Філозоп // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2009. №4. С. 177-182.

Кравченко В.В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в сучасних умовах господарювання/ В.В.Кравченко// Економічні науки. 2010. Вип. 17. Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb17ekon/stat17/66.pdf

Міжнародний стандарт аудиту 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту». URL: http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a034-2010-iaasb-handbook-isa-610.pdf (дата звернення 22.04.2019).

Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. пос. / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В.Замазій. К.: Центр учбової літератури, 2010. 488 с.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. /О. В. Селезньов, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик, Т. Ц. Шарашидзе, Л. Й. Юрківська, С. О. Куліков; пер. з англ. К. : ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2007. 1172 с.

Filozop, O.V. (2009), “Internal audit and internal control: differentiation of concepts”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol.1, pp.177-182.

Kravchenko, V.V. (2010), “Problems and prospects of development of internal audit in modern conditions of management”, Ekonomichni nauky,[online], vol. 17, available at: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/66.pdf (accessed 1 May 2019).

Internal Audit Review (2010), “Mizhnarodnyi standart audytu 610” [International Standard 610 Audit], available at: http http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a034-2010-iaasb-handbook-isa-610.pdf (Accessed 22 April 2019).

Voinarenko, M.P. Ponomarova, N.A. and Zamazii, O.V. (2010), Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti ta audytu [International Financial Reporting and Auditing Standards], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Seleznov, O.V. Olkhovikova, O.L. Hyk, O.V. Sharashydze, T.Ts. Yurkivska, L.Y. and Kulikov, S.O. (2007), Mizhnarodni standarty audytu, nadannia vpevnenosti ta etyky [International standards of audit, assurance and ethics], TOV «IAMTs AU «STATUS»,Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Рощина, Н., & Черненко, Н. (2018). ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦIЇ ТА ФУНКЦIОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Підприємництво та інновації, (6), 146-152. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/159
Розділ
Практика підприємництва та інновацій