СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РИЗИКАМИ

  • Воржакова Ю. П. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: кадрові ризики, управління кадровими ризиками, процес управління кадровими ризиками, заходи щодо усунення кадрових ризиків

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи управління кадровими ризиками підприємства. Управління кадровим ризиками, допомагає виявити які події, а так само дії пов'язані з персоналом можуть носити небезпеку для підприємства. Доведено, що система управління кадровими ризиками підприємств має носити комплексний характер, ґрунтуватись на основних управління персоналу та організацією в цілому, враховувати провідні методики та інструменти в сфері ризик-менеджменту. На основі вивчення фахової наукової літератури виділено, що ризики персоналу виникають внаслідок проявів професійних, ділових і особистісних якостей персоналу підприємства й містять у собі такі види, як психофізіологічні, особистісні, комунікативні, моральні, освітні, професійно-кваліфікаційні ризики й ризики неблагонадійності. В ході дослідження було запропоновано схему процесу управління кадровими ризиками в загальному вигляді. Процес управління кадровими ризиками починається на етапі розробки стратегії управління організацією, поширюється на всі рівні управління організацією та включає ідентифікацію, моніторинг і контроль всіх внутрішніх і зовнішніх чинників кадрових ризиків, зміна яких може негативно вплинути на діяльність організації. Запропоновано систему заходів щодо усунення кадрових ризиків, яку запропоновано будувати на основі видів кадрових ризиків залежно від етапу управління персоналом. Встановлено, що розробка підходів до управління ризиками починається тільки тоді, коли досягається певна критична точка в сприйнятті керівником негативних наслідків сукупного вкладу реалізації кадрових ризиків у функціонування організації або ж вони спричинили відчутні проблеми. Наведено основні підходи до управління кадровими ризиками - профілактичний і реагуючий.

Посилання

Карцева Н.В. Воздействие кадрових рисков на стратегію управления персоналом: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. M, 2007. – 22 с.

Слободской А. Л. Риски в управлении персоналом: учеб. пособие / под ред. проф. В. К. Потёмкина. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 155 с.

Хромов М. Ю. Причины возникновения кадровых рисков. URL: http://prosvet.su/articles/personal/article2/x0

Гончаров Є. В. Кадрові ризики та рівень освіти: інноваційні напрямки в умовах глобалізації. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. Львів, 2008. № 628. – С. 60–63.

Пронина И. В. Оценка компетенций персонала промышленного предприятия при принятии управленческих решений : дис .... канд. экон. наук, 08.00.05. М, 2005. – 170 с.

Буланова Е.Н. Социально-экономическое содержание и измерение кадрового риска в хозяйственной организации: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. M, 2008. – 22 с.

Федосеев В.Н., Капустин С.Н. Управление персоналом организации. М. Экзамен, 2004. – 368 с.

Чумарін І. Г. Що таке кадрова безпека компанії. – URL: http://alls.in.ua/41136-shho-take-kadrova-bezpeka-kompani.html

Калініченко Л. Л. Управління кадровим ризиком на основі застосування когнітивного моделювання. Ефективна економіка. - 2012. № 7.

Bashynskaya I. Organization of the ensuring the informational and analytical safety at the enterprise. Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – S. 216-218

Bashynska I. The overview-analytical document of existing domestic and modern worldwide methods for identifying risk, its estimation and minimization of negative influence (pp. 126-134) in international collective monograph «Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph» / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – 248 p.

Kartseva N.V. The impact of personnel risks on the strategy of personnel management: author. dis. ... Phd in Economics: 08.00.05. M, 2007. - 22 p.

Slobodskoy A. L. Risks in personnel management: studies. manual / ed. prof. V.K. Potemkin. St. Petersburg: Publishing House St. Petersburg State University of Economics and Finance, 2011. - 155 p.

Khromov M. Yu. Causes of personnel risks. URL: http://prosvet.su/articles/personal/article2/x0

Goncharov Y. V. Personnel Risks and Level of Education: Innovative Directions in the Conditions of Globalization. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Problems of Economics and Management. Lviv, 2008. No. 628. - P. 60-63.

Pronina IV Assessment of the competencies of the personnel of the industrial enterprise at the taking of management decisions: diss .... Cand. econ Sciences, 08.00.05. M, 2005. - 170 p.

Bulanova E.N. Socio-economic content and measurement of personnel risk in a business organization: author's abstract. dis ... Phd in Economics: 08.00.05. M, 2008. - 22 p.

Fedoseev VN, Kapustin SN Personnel management of the organization. M. Exam, 2004 - 368 pp.

Chumarin I.G. What is the personnel security of the company. - URL: http://alls.in.ua/41136-shho-take-kadrova-bezpeka-kompani.html

Kalinichenko L. L. Personnel risk management based on the use of cognitive modeling. Effective economy. - 2012. № 7.

Bashynskaya I. Organization of the ensuring the informational and analytical safety at the enterprise. Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – S. 216-218

Bashynska I. The overview-analytical document of existing domestic and modern worldwide methods for identifying risk, its estimation and minimization of negative influence (pp. 126-134), collective monograph: «Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – 248 p.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Ю. П., В. (2018). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РИЗИКАМИ. Підприємництво та інновації, (6), 41-47. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/142
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження