МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

  • Є.О. Чайковський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: інноваційна стратегії розвитку, спроможність підприємства до реалізації інноваційної стратегії розвитку, метод таксономії, інтегральний показник

Анотація

Статтю присвячено розробці методичних положень для проведення оцінювання спроможності підприємств до реалізації інноваційної стратегії розвитку з урахуванням специфіки металургійної галузі. При проведенні дослідження було використано метод експертних оцінок, анкетування для визначення найбільш вагомих показників з точки зору спроможності підприємства до реалізації інноваційної стратегії розвитку; та метод таксономії – для визначення єдиного інтегрального показника. Для оцінювання спроможності підприємства до реалізації інноваційної стратегії розвитку запропоновано враховувати систему показників, пов’язаних з фінансовою, кадровою складовими, складовою бізнес-процесів і складовою результативності фінансово-господарської діяльності. Найбільш вагомими показниками оцінювання спроможності металургійних підприємств до реалізації інноваційної стратегії розвитку є сума власного капіталу, сума довгострокових зобов’язань та забезпечень, сума власного обігового капіталу; залишкова вартість основних засобів, коефіцієнт зносу основних засобів; обсяг виробництва у вартісному вимірнику, індекс обсягу виробництва, собівартість реалізованої продукції, індекс собівартості, коефіцієнт оборотності готової продукції, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги; чистий дохід від реалізації, індекс чистого доходу, чистий прибуток (збиток); середньоспискова численність працівників, витрати на оплату праці, продуктивність праці, індекс продуктивності праці.
На підставі даних досліджуваних підприємств та використовуючи метод таксономії було визначено інтегральний показник спроможності металургійних підприємств до реалізації інноваційної стратегії розвитку за період 2006-2015рр. Проведений аналіз показав, що металургійні підприємства за період 2006-2015рр. характеризуються середнім та низьким рівнем спроможності до реалізації інноваційної стратегії розвитку. Найвищі значення розрахованого показника наступні: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 0,428 у 2011р., ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»: 0,365 у 2011р.; ПАТ «Металургійний комбінат імені Ілліча»: 0,400 у 2015р. Використовуючи вербально-числову шкалу Харрінгтона запропоновано здійснювати ранжування підприємств за рівнем спроможності до реалізації інноваційної стратегії на три групи: високий рівень (1,0-0,63), середній (0,63-0,37), низький (0,37-0,0).

Посилання

Бутенко Д.С. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства: дис. … канд. ек. наук : 08.00.04 / Бутенко Дар’я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т. – Харків, 2012. – 228 с.: рис., табл.

Григорук П.М. Методи побудови інтегрального показника / П.М. Григорук, І.С. Ткаченко // Бізнесінформ. – 2012. – №4. – С. 34-38.

Діхтяренко К.В. Вплив інноваційних змін на сприйнятливість підприємства / К.В. Діхтяренко// Бізнесінформ. – 2012. – №3. – С.100-103.

Захожай В.Б. Методика розрахунку інтегрального показника інноваційної спрямованості підприємств / В.Б. Захожай, О.В. Корецька // Наукові праці МАУП. – 2015. – №44 (1). – С.158-165.

Лабунська С.В. Проблеми оцінки інноваційної спроможності в системі економічної безпеки підприємства / С.В. Лабунська // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 10–12 листопада 2011 року, присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 232–233.

Мусійовська О.Б. Економічне оцінювання та управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: 08.00.04 / Мусійовська Оксана Богданівна; М-во освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2014.

Полозова Т.В. Складові інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства / Т.В. Полозова // Труди Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014″» 2-4 грудня 201 4р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С.165-169.

Смолінська Н. В. Методичні підходи до оцінювання рівня інноваційної спроможності підприємства / Н.В. Смолінська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – т. І – С.215-221.

Тарасенко І.О. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління/ І.О. Тарасенко, О.М. Королько, К.С. Белявська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9 (99). – с. 133 – 141.

Ястремська О.М., Близнюк Т.П. Оцінка інноваційної сприйнятливості підприємства [Електронний ресурс] / О.М. Ястремська, Т.П. Близнюк // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 241, Т. ІV. – С. 748-755. – Режим доступу: http://www. http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7856

Butenko, D. (2012). Evaluation of the effectiveness of the enterprise innovation. Kharkiv: Kharkiv National University.

Grigoruk, P. (2012). Methods of constructing an integral index, Biznesinform. 4, 34-38.

Dhytyarenko, K. (2012). Influence of innovative changes on the susceptibility of the enterprise, Biznesinform. 3, 100-103.

Zahozhay, V. Koretskaya, O. (2015). Method of calculation of integral indicator of innovation orientation of enterprises, Scientific Papers of MAUP. 44(1), 158-165.

Labunskaya, S. (2011). Problems of assessment of innovative capacity in the system of economic security of the enterprise. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic.

Museyevskaya, O. (2014). Economic appraisal and management of innovative susceptibility of machine-building enterprises. Lviv: National University «Lviv Polytechnic».

Polozova, T. (2014). “Components of innovation and investment capacity of the enterprise”. Trudy Х Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Doslidzhennia ta optymizatsiia ekonomichnykh protsesiv «Optymum-2014» [Proceedings of the Xth International Scientific and Practical Conference "Research and Optimization of Economic Processes "Optimum-2014"], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], National Technical University «КPI», Kharkiv, Ukraine, pp. 165-169.

Smolinska, N. (2014). Methodical approaches to the assessment of the level of innovation capacity of the enterprise, Marketing and innovation management. 4, 215-221.

Tarasenko, I. (2009). Estimation of innovation activity of the enterprise in the system of strategic management, Actual problems of the economy. 9 (99), 133-141.

Yastremskaya, O., Bliznyuk, T. (2008). Estimation of innovative susceptibility of the enterprise. Access date 05.04.2016. http://www. http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7856.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Чайковський, Є. (2017). МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (4), 21-27. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/107
Розділ
Практика підприємництва та інновацій